kim loại tác dụng với hno3Với Bài tập dượt sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ lý thuyết, biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt từ cơ kế hoạch ôn tập dượt hiệu suất cao nhằm đạt thành quả cao trong những bài bác thi đua môn Hóa 11.

Bài tập dượt sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải

A. Lý thuyết cụt gọn

Bạn đang xem: kim loại tác dụng với hno3

- HNO3 phản ứng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt → muối hạt nitrat + H2­O và thành phầm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).
- Thông thông thường : HNO3 loãng → NO , HNO3 đặc → NO2 .

- Với những sắt kẽm kim loại đem tính khử mạnh : Mg, Al, Zn,… HNO3 loãng hoàn toàn có thể bị khử cho tới N2O, N2, NH4NO3.

Cu + 4HNO3 (đặc)→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O  

* Chú ý : Fe, Al, Cr bị thụ động vô hỗn hợp HNO3 đặc, nguội bởi tạo nên màng oxit bền, đảm bảo sắt kẽm kim loại ngoài tính năng của axit  → người sử dụng bình Al hoặc Fe nhằm đựng HNO3 đặc nguội.

* Au, Pt tan được nội địa cường toan (cường toan 3HCl : 1HNO3), ko hòa tan được Ag vì thế tạo nên kết tủa AgCl.

    Au + 3HCl + HNO3 → AuCl3 + NO + 2H2O

B. Phương pháp giải

Cách 1: Tính theo đòi phương trình hóa học

Cách 2: Áp dụng bảo toàn e: ne nhận = ne cho

Trong một trong những tình huống cần thiết kết phù hợp với tấp tểnh luật bảo toàn năng lượng điện và tấp tểnh luật bảo toàn thành phần.

Chú ý:

- Khi cho tới nhiều sắt kẽm kim loại tính năng với và một hỗn hợp HNO3 cần thiết nhớ: Kim loại càng mạnh tính năng với hỗn hợp HNO3 loãng thì N+5 vô gốc bị khử xuống nấc lão hóa càng thấp: NO2, NO, N2O, N2, NH4NO3.

- Ta có:

nHNO3(phan ung) = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 10nNH4NO3

nNO3-(trong muoi) = nNO2 + 3nNO + 8nN2O + 10nN2 + 8nNH4NO3

C. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho 11 gam lếu phù hợp Al và Fe vô hỗn hợp HNO3 loãng, dư thì đem 6,72 lít khí NO cất cánh rời khỏi (đktc). Khối lượng Al vô lếu phù hợp là 

A. 5,4 gam.

B. 8,1 gam.

C. 2,7 gam.

D. 0,54 gam.

Lời giải chi tiết

nNO = Bài tập dượt sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải = 0,3 mol

Gọi x, nó theo lần lượt là số mol Al và Fe vô lếu hợp

Khối lượng lếu phù hợp là 11 gam nên 27x + 56y = 11 (1)

Phương trình hóa học:

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 +  NO + H2O

x                                           x

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 +  NO + H2O

y                                             y

→ nNO = x + nó = 0,3 (2)

Từ (1) và (2) → Bài tập dượt sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải 

Khối lượng sắt kẽm kim loại Al vô lếu phù hợp bằng: mAl = 0,2.27 = 5,4 gam

Chọn A.

Ví dụ 2: Chia m gam lếu phù hợp A bao gồm nhì sắt kẽm kim loại Cu, Fe trở thành nhì phần đều bằng nhau :

- Phần 1 tính năng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội chiếm được 0,672 lít khí.

- Phần 2 tính năng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được 0,448 lít khí.

Giá trị của m là (biết những thể tích khí được đo ở đktc)

A. 4,96 gam.

B. 8,80 gam.

C. 4,16 gam.

D. 17,6 gam.

Lời giải chi tiết

Hỗn phù hợp Cu, Fe khi tính năng với hỗn hợp HNO3 đặc, nguội thì chỉ mất Cu phản xạ :

          Cu    +     4HNO3  →  Cu(NO3)2    +     2NO2    +    2H2O              (1)

mol:     0,015                   ←                             0,03 

      Hỗn phù hợp Cu, Fe khi tính năng H2SO4 loãng thì chỉ mất Fe phản xạ :

          Fe    +   H2SO4  →  FeSO4    +     H2        (2)

mol:   0,02                   ←                      0,02

      Theo (1), (2) và fake thiết tớ đem : 

          nCu = Bài tập dượt sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giảinNO2 = 0,015 mol; nFe = nHCl = 0,02

      Khối lượng của Cu và Fe vô A là : m = 2(0,015.64 + 0,02.56) = 4,16 gam.

Chọn C.

Ví dụ 3: Hòa tan không còn 0,02 mol Al và 0,03 mol Cu vô hỗn hợp HNO3,cô cạn hỗn hợp sau phản xạ và nung cho tới lượng ko thay đổi thì chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 3,42 gam.

B. 2,94 gam.

C. 9,9 gam.

D. 7,98 gam.

Lời giải chi tiết

Sơ thiết bị phản xạ :

          2Al Bài tập dượt sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải 2Al(NO3)Bài tập dượt sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải Al2O3                                   (1)

mol:   0,02      →          0,02      →        0,01 

Cu Bài tập dượt sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải Cu(NO3)Bài tập dượt sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải  CuO                         (2)

mol:   0,03       →        0,03      →      0,03 

      gí dụng tấp tểnh luật bảo toàn thành phần cho tới sơ thiết bị (1), (2) tớ thấy :

          nAl2O3 = 0,01 mol;    nCuO = 0,03   

      Vậy lượng hóa học rắn chiếm được là :  0,01.102 + 0,03.80 = 3,42 gam.

Chọn A.

Bài tập dượt sắt kẽm kim loại tính năng với HNO3 và cơ hội giải

D. Bài tập dượt tự động luyện

Câu 1: Hòa tan trọn vẹn m gam Fe vô hỗn hợp HNO3 loãng thì chiếm được 0,448 lít khí NO độc nhất (đktc). Giá trị của m là

A. 5,60.

B. 11,20.                   

C. 0,56.                     

Xem thêm: my darling nghĩa là gì

D. 1,12

Câu 2: Khi cho tới 3 gam lếu phù hợp Cu và Al tính năng với HNO3 đặc, dư, đun rét sinh rời khỏi 4,48 lít khí NO2 ở đktc (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm lượng sắt kẽm kim loại Cu vô lếu phù hợp là

A. 55,7%.

B. 45,5%.   

C.  56,0%.  

D. 47,0%.

Câu 3: Hòa tan trọn vẹn m gam Al vô hỗn hợp HNO3 loãng thu được một,12 lít lếu phù hợp X  gồm 3 khí NO, N2O, N2 đem tỉ lệ thành phần số mol là: 1 : 2 : 2. Giá trị của m là

A. 5,4 gam. 

B. 3,51 gam. 

C. 2,7 gam. 

D. 8,1 gam.

Câu 4: Hòa tan 15 gam lếu phù hợp X bao gồm nhì sắt kẽm kim loại Mg và Al vô hỗn hợp Y bao gồm HNO3 và H2SO4 đặc chiếm được 0,1 mol từng khí SO2, NO, NO2, N2O. Phần trăm lượng của Al và Mg vô X theo lần lượt là

A. 63% và 37%. 

B. 36% và 64%.

C. 50% và 50%. 

D. 46% và 54%.

Câu 5: Cho m gam bột Fe vô hỗn hợp HNO3 lấy dư, tớ được lếu phù hợp bao gồm nhì khí NO2 và NO hoàn toàn có thể tích 8,96 lít (đktc) và tỉ khối so với O2 vì thế 1,3125. Thành phần Tỷ Lệ theo đòi thể tích của  NO, NO2 và lượng của Fe đang được người sử dụng là

A. 25% và 75% ; 1,12 gam.

B. 25% và 75% ; 11,2 gam.

C. 35% và 65% ; 11,2 gam.

D. 45% và 55% ; 1,12 gam.

Câu 6: Cho 12 gam lếu phù hợp nhì sắt kẽm kim loại Fe, Cu tính năng vừa phải đầy đủ với hỗn hợp HNO3 63%. Sau phản xạ chiếm được hỗn hợp A và 11,2 lít khí NO2 độc nhất (đktc). Nồng phỏng % những hóa học đem vô hỗn hợp A là

A. 36,66% và 28,48%.

B. 27,19% và 21,12%.

C. 27,19% và 72,81%.

D. 78,88% và 21,12%.

Câu 7: Hòa tan 4,59 gam Al vì thế hỗn hợp HNO3 chiếm được lếu phù hợp khí NO và N2O đem tỉ khối tương đối so với hiđro vì thế 16,75 và hỗn hợp chỉ chứa chấp muối hạt sắt kẽm kim loại. Thể tích NO và N2O chiếm được theo lần lượt là 

A. 2,24 lít và 6,72 lít.              

B. 2,016 lít và 0,672 lít.          

C. 0,672 lít và 2,016 lít.          

D. 1,972 lít và 0,448 lít.

Câu 8: Hòa tan trọn vẹn 12 gam lếu phù hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) vì thế axit HNO3, chiếm được V lít (đktc) lếu phù hợp khí X (gồm NO và NO2) và hỗn hợp Y (chỉ chứa chấp nhì muối hạt và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 vì thế 19. Giá trị của V là

A. 2,24 lít.                               

B. 4,48 lít.

C. 5,60 lít.                               

D. 3,36 lít.

Câu 9: Cho 1,35 gam lếu phù hợp bao gồm Cu, Mg, Al tính năng với hỗn hợp HNO3 dư, thu được một,12 lít (đktc) lếu phù hợp khí NO và NO2 đem tỉ khối đối với hiđro vì thế trăng tròn và hỗn hợp ko chứa chấp muối hạt NH4NO3. Tổng lượng muối hạt nitrat sinh rời khỏi là

A. 66,75 gam.                

B. 33,35 gam.                

C. 6,775 gam.                

D. 3,335 gam.

Câu 10: Hòa tan 10,71 gam lếu phù hợp bao gồm Al, Zn, Fe vô 4 lít hỗn hợp HNO3 aM vừa phải đầy đủ chiếm được hỗn hợp A (không chứa chấp muối hạt NH4NO3) và 1,792 lít lếu phù hợp khí bao gồm N2 và N2O đem tỉ lệ thành phần mol 1:1. Cô cạn hỗn hợp A chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m, a là :

A. 55,35 gam và 2,2M.           

B. 55,35 gam và 0,22M.                   

C. 53,55 gam và 2,2M.           

D. 53,55 gam và 0,22M.

ĐÁP ÁN

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

D

A

B

B

B

B

B

C

C

B

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 11 đem vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Bài giao hội hóa học tính năng với HNO3 và cơ hội giải
  • Bài tập dượt xác lập hóa học khử, thành phầm khử và cơ hội giải
  • Bài tập dượt sức nóng phân muối hạt nitrat và cơ hội giải
  • Các dạng toán P2O5 tính năng với hỗn hợp kiềm và cơ hội giải
  • Lý thuyết cacbon và phù hợp hóa học cacbon hoặc nhất

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
  • Biti's rời khỏi hình mẫu mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua, sách dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cập nhật clash of clans 2022

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


nhom-nito-photpho.jspGiải bài bác tập dượt lớp 11 sách mới nhất những môn học