331 là tài khoản gì

TÀI KHOẢN 331 - PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN

(Thông tư 133/2016/TT-BTC)

Bạn đang xem: 331 là tài khoản gì

✵ ✵

Nguyên tắc tiếp toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hoạnh toán tiếp toán

về cuối trang

1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

a) Tài khoản này dùng để làm phản ánh tình hình giao dịch về những số tiền nợ nên trả của công ty cho tất cả những người buôn bán vật tư, sản phẩm & hàng hóa, người cung ứng công ty, người buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, những số vốn tài chủ yếu theo gót ăn ý đồng kinh tế tài chính đã ký kết không còn. Tài khoản này cũng rất được dùng để làm phản ánh tình hình giao dịch về những số tiền nợ nên trả cho tất cả những người nhận thầu xây lắp đặt chủ yếu, phụ. Không phản ánh nhập thông tin tài khoản này những nhiệm vụ mua sắm trả chi phí tức thì.

b) Nợ nên trả cho tất cả những người buôn bán, người cung ứng, người nhận thầu xây lắp đặt cần phải hoạnh toán cụ thể mang lại từng đối tượng người sử dụng nên trả. Trong cụ thể từng đối tượng người sử dụng nên trả, thông tin tài khoản này phản ánh cả số chi phí vẫn ứng trước cho tất cả những người buôn bán, người cung ứng, người nhận thầu xây lắp đặt tuy nhiên ko cảm nhận được thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, công ty, lượng xây lắp đặt hoàn thành xong chuyển nhượng bàn giao.

c) Mé phú nhập vào ủy thác ghi nhận bên trên thông tin tài khoản này số chi phí nên trả cho tất cả những người buôn bán vé về mặt hàng nhập vào trải qua mặt mũi nhận nhập vào ủy thác như khoản nên trả người buôn bán thường thì.

d) Những vật tư, sản phẩm & hàng hóa, công ty đã nhận được, nhập kho tuy nhiên cho tới vào cuối kỳ vẫn chưa tồn tại hóa đơn thì dùng giá chỉ tạm thời tính nhằm ghi buột và nên kiểm soát và điều chỉnh về giá chỉ thực tiễn Lúc cảm nhận được hóa đơn hoặc thông tin đầu tiên của những người buôn bán.

đ) Khi hoạnh toán cụ thể những khoản này, kế toán tài chính nên hoạnh toán rõ rệt, phân minh những khoản ưu đãi giao dịch, ưu đãi thương nghiệp, rời giá chỉ mặt hàng buôn bán của những người buôn bán, người cung ứng nếu như không được phản ánh nhập hóa đơn mua sắm chọn lựa.

về đầu trang

2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 331 – PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN

Bên Nợ:

- Số chi phí vẫn trả cho tất cả những người buôn bán vật tư, sản phẩm & hàng hóa, người cung ứng công ty,người nhận thầu xây lắp;

- Số chi phí ứng trước cho tất cả những người buôn bán, người cung ứng, người nhận thầu xây lắp đặt tuy nhiên ko cảm nhận được vật tư, sản phẩm & hàng hóa, công ty, lượng thành phầm xây lắp đặt hoàn thành xong buôn bán giao;

- Số chi phí người buôn bán đồng ý rời giá chỉ sản phẩm & hàng hóa hoặc công ty vẫn phú theo gót ăn ý đồng;

- Chiết khấu giao dịch và ưu đãi thương nghiệp được người buôn bán đồng ý mang lại công ty rời trừ nhập số tiền nợ nên trả cho tất cả những người bán;

- Giá trị vật tư, sản phẩm & hàng hóa thiếu vắng, thông thường phẩm hóa học Lúc kiểm nhận và trả lại sức bán;

- Điều chỉnh số chênh chếch thân thuộc giá chỉ tạm thời tính to hơn giá chỉ thực tiễn của số vật tư, sản phẩm & hàng hóa, công ty đã nhận được, Lúc sở hữu hóa đơn hoặc thông tin chủ yếu thức;

- Đánh giá chỉ lại những khoản nên trả cho tất cả những người buôn bán là khoản mục chi phí tệ sở hữu gốc nước ngoài tệ (trường ăn ý tỷ giá chỉ nước ngoài tệ nhốt đối với đồng xu tiền ghi buột tiếp toán).

Bên Có:

- Số chi phí nên trả cho tất cả những người buôn bán vật tư, sản phẩm & hàng hóa, người cung ứng công ty và người nhận thầu xây lắp;

- Điều chỉnh số chênh chếch thân thuộc giá chỉ tạm thời tính nhỏ rộng lớn giá chỉ thực tiễn của buột vật tư, sản phẩm & hàng hóa, công ty đã nhận được, Lúc sở hữu hóa đơn hoặc thông tin giá chỉ chủ yếu thức;

- Đánh giá chỉ lại những khoản nên trả cho tất cả những người buôn bán là khoản mục chi phí tệ sở hữu gốc nước ngoài tệ (trường ăn ý tỷ giá chỉ nước ngoài tệ tăng đối với đồng xu tiền ghi buột tiếp toán).

Số dư mặt mũi Có: Số chi phí còn nên trả cho tất cả những người buôn bán, người cung ứng, người nhận thầu xây lắp đặt.

Tài khoản này rất có thể sở hữu số dư mặt mũi Nợ: Số dư mặt mũi Nợ (nếu có) phản ánh số chi phí vẫn ứng trước cho tất cả những người buôn bán hoặc buột chi phí vẫn trả nhiều hơn thế nữa số nên trả cho tất cả những người buôn bán theo gót dõi cụ thể của từng đối tượng người sử dụng rõ ràng. Khi lập Báo cáo tài chủ yếu, nên lấy số dư cụ thể của từng đối tượng người sử dụng phản ánh ở thông tin tài khoản này nhằm ghi 2 tiêu chí mặt mũi “Tài sản” và mặt mũi “Nguồn vốn”.

về đầu trang

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH KINH TẾ CHỦ YẾU

3.1. Mua vật tư, sản phẩm & hàng hóa ko trả chi phí người buôn bán về nhập kho nhập tình huống hoạnh toán mặt hàng tồn kho theo gót cách thức kê khai thông thường xuyên hoặc lúc mua TSCĐ:

a) Trường ăn ý mua sắm nhập trong nước, ghi:

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 157, 211(giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán (tổng giá chỉ thanh toán).

- Trường ăn ý thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì độ quý hiếm vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ bao hàm cả thuế GTGT (tổng giá chỉ thanh toán).

b) Trường ăn ý nhập vào, ghi:

- Phản ánh độ quý hiếm mặt hàng nhập vào bao hàm cả thuế TTĐB, thuế NK, thuế BVMT (nếu có) và thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 157, 211

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán

Có TK 3332 - Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 - Thuế xuất nhập vào (chi tiết thuế nhập vào, nếu như có)

Có TK 33381 - Thuế đảm bảo môi trường xung quanh.

Có TK 3331- Thuế GTGT nên nộp (33312)(Thuế GTGT của mặt hàng nhập vào ko được khấu trừ).

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ(1331, 1332)

Có TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33312).

3.2. Mua vật tư, sản phẩm & hàng hóa ko trả chi phí người buôn bán vé về nhập kho nhập tình huống hoạnh toán mặt hàng tồn kho theo gót cách thức kiểm kê toan kỳ:

a. Trường ăn ý mua sắm nhập nội địa:

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 611 - Mua mặt hàng (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán (tổng giá chỉ thanh toán).

- Trường ăn ý thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì độ quý hiếm vật tư, sản phẩm & hàng hóa bao hàm cả thuế GTGT (tổng giá chỉ thanh toán).

b. Trường ăn ý nhập vào, ghi:

- Phản ánh độ quý hiếm mặt hàng nhập vào bao hàm cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có) và thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 611 - Mua mặt hàng.

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán

Có TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33312) (Thuế GTGT nguồn vào của mặt hàng nhập vào ko được khấu trừ)

Có TK 3332 - Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 - Thuế xuất nhập vào (chi tiết thuế nhập vào, nếu như có)

Có TK 33381 - Thuế đảm bảo môi trường xung quanh.

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ(1331)

Có TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (33312).

3.3. Trường ăn ý đơn vị chức năng sở hữu triển khai góp vốn đầu tư XDCB theo gót cách thức phú thầu, Lúc nhận lượng xây lắp đặt hoàn thành xong chuyển nhượng bàn giao của mặt mũi nhận thầu xây lắp đặt, địa thế căn cứ ăn ý đồng phú thầu và biên bạn dạng chuyển nhượng bàn giao lượng xây lắp đặt, hóa đơn lượng xây lắp đặt trả thành:

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán (tổng giá chỉ thanh toán).

- Trường ăn ý thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì độ quý hiếm góp vốn đầu tư XDCB bao hàm cả thuế GTGT (tổng giá chỉ thanh toán).

3.4. Khi ứng trước chi phí hoặc giao dịch số chi phí nên trả cho tất cả những người buôn bán vật tư, sản phẩm & hàng hóa, người cung ứng công ty, người nhận thầu xây lắp đặt, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người bán

Có những TK 111, 112, 341, ...

3.5. Trường ăn ý ứng trước chi phí cho tất cả những người bán sản phẩm và cung ứng công ty vày nước ngoài tệ:

Xem thêm: những câu chuyện cổ tích hay

- Ghi nhận số chi phí ứng trước cho tất cả những người bán sản phẩm và cung ứng công ty vày nước ngoài tệ theo gót tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian ứng trước, ghi:

+ Trường ăn ý mặt mũi Có TK chi phí dùng tỷ giá chỉ ghi sổ:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán (tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tế)

Nợ TK 635 - giá cả tài chủ yếu (nếu đột biến lỗ tỷ giá)

Có những TK 111, 112(1112, 1122) (tỷ giá chỉ ghi buột BQGQ)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu (nếu đột biến lãi tỷ giá).

+ Trường ăn ý mặt mũi Có TK chi phí dùng tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn :

Nợ TK 331- Phải trả cho tất cả những người bán

Có những TK 111, 112(1112, 1122)

Khoản chênh chếch tỷ giá chỉ đột biến nhập kỳ được ghi nhận tức thì bên trên thời gian ứng trước chi phí cho tất cả những người buôn bán hoặc ghi đánh giá kỳ tùy từng Đặc điểm hoạt động và sinh hoạt marketing và đòi hỏi quản lý và vận hành của công ty.

(+) Nếu đột biến lỗ chênh chếch tỷ giá chỉ, ghi:

Nợ TK 635 - giá cả tài chủ yếu (chênh chếch thân thuộc tỷ giá chỉ ghi buột của thông tin tài khoản chi phí to hơn tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian ứng trước)

Có những TK 111, 112(1112, 1122), 331

(+) Nếu đột biến lãi chênh chếch tỷ giá chỉ, ghi:

Nợ những TK 111, 112(1112, 1122), 331 (chênh chếch thân thuộc tỷ giá chỉ ghi buột của thông tin tài khoản chi phí nhỏ rộng lớn tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian ứng trước)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu.

- Khi nhận sản phẩm & hàng hóa, công ty, gia tài thắt chặt và cố định, nghiệm thu sát hoạch lượng XDCB hoàn thành xong độ quý hiếm gia tài mua sắm, ngân sách XDCB dở dang, nợ nên trả người buôn bán ứng với số chi phí ứng trước được ghi nhận theo gót tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian ứng trước, phần độ quý hiếm ứng với số còn nên trả được ghi nhận theo gót tỷ giá chỉ thanh toán giao dịch thực tiễn bên trên thời gian ghi nhận gia tài, ghi:

Có những TK 151, 152, 153, 156, 211, 241,...

Có TK 331- Phải trả cho tất cả những người buôn bán.

- 3.6. Khi nhận lại chi phí vì thế người buôn bán trả lại số chi phí vẫn ứng trước vì thế ko cung ứng được sản phẩm & hàng hóa, dich vụ, ghi:

Nợ những TK 111, 112.

Có TK 331- Phải trả cho tất cả những người buôn bán.

3.7. Nhận công ty cung ứng (chi phí vận fake sản phẩm & hàng hóa, năng lượng điện, nước, điện thoại thông minh, truy thuế kiểm toán, tư vấn, lăng xê, công ty khác) cua người bán:

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 156, 241, 242, 642, 635, 811

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 331- Phải trả cho tất cả những người buôn bán (tổng giá chỉ thanh toán).

- Trường ăn ý thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì độ quý hiếm công ty bao hàm cả thuế GTGT (tổng giá chỉ thanh toán).

3.8. Khoản ưu đãi giao dịch được phía lúc mua vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ vì thế giao dịch trước thời hạn được trừ nhập số tiền nợ nên trả người buôn bán, người cung ứng, ghi:

Nợ TK 331- Phải trả cho tất cả những người bán

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu.

3.9. Trường ăn ý vật tư, sản phẩm & hàng hóa mua sắm nhập nên trả lại hoặc được người buôn bán đồng ý rời giá chỉ vì thế ko chính quy cơ hội, phẩm hóa học được xem trừ nhập số tiền nợ nên trả cho tất cả những người buôn bán, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người bán

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có những TK 152, 153, 156, 611, ...

3.10. Trường ăn ý những số tiền nợ nên trả cho tất cả những người buôn bán không tìm kiếm rời khỏi công ty nợ hoặc công ty nợ ko yêu sách và được xử lý ghi tăng thu nhập không giống của công ty, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người bán

Có TK 711 - Thu nhập không giống.

3.11. Đối với căn nhà thầu chủ yếu, Lúc xác lập độ quý hiếm lượng xây lắp đặt nên trả mang lại căn nhà thầu phụ theo gót ăn ý đồng kinh tế tài chính đã ký kết kết, địa thế căn cứ nhập hóa đơn, phiếu giá chỉ công trình xây dựng, biên bạn dạng nghiệm thu sát hoạch lượng xây lắp đặt hoàn thành xong và ăn ý đồng phú thầu phụ, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn liếng mặt hàng buôn bán (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán (tổng số chi phí nên trả mang lại căn nhà thầu phụ bao gồm cả thuế GTGT đầu vào).

3.12. Trường ăn ý công ty nhận bán sản phẩm đại lý, bán giá chuẩn, hưởng trọn hoả hồng.

- Khi nhận mặt hàng buôn bán đại lý, công ty dữ thế chủ động theo gót dõi và biên chép vấn đề về mặt hàng nhận buôn bán đại lý nhập phần thuyết minh Báo cáo tài chủ yếu.

- Khi bán sản phẩm nhận đại lý, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131(tổng giá chỉ thanh toán)

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán (giá phú buôn bán đại lý + thuế).

Đồng thời công ty theo gót dõi và biên chép vấn đề về mặt hàng nhận buôn bán đại lý vẫn xuất buôn bán nhập phần thuyết minh Báo cáo tài chủ yếu.

- Khi xác lập hoả hồng đại lý thừa hưởng, tính nhập lệch giá hoả hồng về bán sản phẩm đại lý, ghi:

Nợ TK 331 - Phải cho tất cả những người bán

Có TK 511 - Doanh thu buôn bán hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp (nếu có).

- Khi giao dịch chi phí mang lại mặt mũi Ship hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán (giá buôn bán trừ (-) hoả hồng đại lý)

Có những TK 111, 112.

3.13. Kế toán nên trả cho tất cả những người buôn bán bên trên đơn vị chức năng phú ủy thác nhập khẩu:

- Khi trả trước một lượng tiền ủy thác mua sắm chọn lựa theo gót ăn ý đồng ủy thác nhập vào mang lại đơn vị chức năng nhận ủy thác nhập vào phanh LC… địa thế căn cứ những triệu chứng kể từ tương quan, ghi:

Nợ TK 331- Phải trả cho tất cả những người buôn bán (chi tiết mang lại từng đơn vị chức năng nhận ủy thác)

Có những TK 111, 112.

- Khi nhận mặt hàng ủy thác nhập vào vì thế mặt mũi nhận ủy giác phú trả, kế toán tài chính triển khai như so với với mặt hàng nhập vào thường thì.

- Khi trả chi phí mang lại đơn vị chức năng nhận ủy thác nhập vào về số chi phí mặt hàng nhập vào và ngân sách tương quan thẳng cho tới mặt hàng nhập vào, địa thế căn cứ những triệu chứng kể từ tương quan, ghi:

Nợ TK 331- Phải trả cho tất cả những người buôn bán (chi tiết mang lại từng đơn vị chức năng nhận ủy thác)

Có những TK 111, 112.

- Phí ủy thác nhập vào nên trả đơn vị chức năng nhận ủy thác được xem nhập độ quý hiếm mặt hàng nhập vào, địa thế căn cứ những triệu chứng kể từ tương quan, ghi:

Nợ những TK 151, 152, 156, 211, ...

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán (chi tiết từng đơn vị chức năng nhận ủy thác).

- Việc giao dịch nhiệm vụ thuế so với mặt hàng nhập vào triển khai theo gót quy toan của TK 333 – Thuế và những khoản nên nộp Nhà nước.

- Đơn vị nhận ủy thác ko dùng thông tin tài khoản này nhằm phản ánh những nhiệm vụ giao dịch ủy thác nhưng mà phản ánh qua quýt những TK 138 và 338.

3.14. Tại thời gian lập BCTC, số dư nợ nên trả cho tất cả những người buôn bán là khoản tiềm năng chi phí tệ sở hữu gốc nước ngoài tệ được reviews theo gót tỷ giá chỉ chuyển khoản qua ngân hàng khoảng vào cuối kỳ của ngân hàng thương nghiệp điểm công ty thông thường xuyên sở hữu phú dịch:

- Nếu tỷ giá chỉ nước ngoài tệ rời đối với đồng xu tiền ghi buột kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người bán

Có TK 413 - Chênh chếch tỷ giá chỉ hối hận đoái.

- Nếu tỷ giá chỉ nước ngoài tệ tăng đối với đồng xu tiền ghi buột kế toán tài chính, ghi:

Xem thêm: nữ chính trong one piece

Nợ TK 413 - Chênh chếch tỷ giá chỉ hối hận đoái.

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người buôn bán.

về đầu trang