c thay đổi để uc max

giuuuup mmmkkkkk vs aaaaaaa........................................

Bạn đang xem: c thay đổi để uc max

Đây là dạng bài bác thay cho thay đổi cả vận tốc -> [tex]\omega[/tex] và cả năng lượng điện dung C.
Trường ăn ý 1: khi C=C1:
Để Uc max thì [tex]Z_{C1} = \frac{R^2+Z_{L1}^2}{Z_{L1}}[/tex]
Trường ăn ý 2, tương tự: [tex]Z_{C2} = \frac{R^2+Z_{L2}^2}{Z_{L2}}[/tex]
Mà đề cho tới C2 = 2C1
=> Lập tỉ trọng => [tex]\frac{R^2+Z_{L1}^2}{R^2+Z_{L2}^2}[/tex] = 2
Mặt không giống, tao đem Uc1max = [tex]\frac{U\sqrt{R^2+Z_{L1}^2}}{R}[/tex]
Uc2max = [tex]\frac{U\sqrt{R^2+Z_{L2}^2}}{R}[/tex]
=> Lập tỉ trọng => Uc2 = [tex]\frac{Uc1}{\sqrt{2}}[/tex]
=> Uc2 = .... =>C

Xem thêm: hồng lâu mộng tóm tắt

Xem thêm: mèo tam thể đực giá bao nhiêu

giuuuup mmmkkkkk vs aaaaaaa........................................

[tex]U_{C}=\frac{E.Z_{C}}{Z}=\frac{\frac{ωNΦ}{\sqrt{2}}.\frac{1}{ωC}}{\sqrt{R^2+(ωL-\frac{1}{ωC})^2}}[/tex]
Khi ω thay cho thay đổi thì U(C) max <=> mạch nằm trong hưởng
Khi tê liệt U(C) max=[tex]\frac{\frac{NΦ}{\sqrt{2}}.\frac{1}{C}}{R}[/tex]
Khi C=2C1 thì U(CM)2=1/2U(CM)1=30(V)