công thức tính tần số hoán vị gen

1. Cách tính tần số hoạn ren phụ thuộc vào phép tắc lai phân tách thành viên dị thích hợp nhị cặp gen

Kiến thức cần thiết nhớ  : Tần số HVG( f) = Tổng tỷ trọng những loại loại hình với hoạn gen
Tỷ lệ loại giao phó tử hoạn = f /2
Tỷ lệ giao phó tử link = (1- f /2)/2
Xác ấn định loại ren với hoạn gen:
(Dựa vô tỷ trọng loại hình ở Fa nhị loại hình với tỷ trọng nhỏ đó là nhị loại hình đem ren hoán vị).

Bạn đang xem: công thức tính tần số hoán vị gen

Ví dụ 1 :  Khi lai cây thân ái cao, chín sớm (dị thích hợp tử nhị cặp gen) với cây thân ái thấp, chín muộn (đồng thích hợp lặn) nhận được đời sau: 35% cây thân ái cao, chín sớm : 35% cây thân ái thấp, chín muộn : 15% cây thân ái cao, chín muộn : 15% cây thân ái thấp, chín sớm. Xác ấn định tần số hoạn gen?

Giải: Đời sau loại hình thân ái cao, chín muộn và thân ái thấp, chín sớm với tỷ trọng nhỏ là loại hình với hoạn ren vậy tần số hoạn ren (f) = 15% + 15 % = 30%.

Ví dụ 2: Cho F1 dị thích hợp nhị cặp ren, loại hình hoa kép, tràng hoa đều lai với cây hoa đơn, tràng hoa không được đều, thành quả nhận được ở mới lai gồm:
1748 cây hoa kép, tràng hoa ko đều
1752 cây hoa đơn, tràng hoa đều
751 cây hoa kép, tràng hoa đều
749 cây hoa đơn, tràng hoa ko đều
Tìm tần số hoạn gen?

Giải: Đây là phép tắc lai phân tách f = (751+749)/1748 + 1752 +751 +749 = 0.30 = 30%

2. Cách tính tần số hoạn ren phụ thuộc vào cách thức phân tách tỷ trọng giao phó tử đem ren lặn ab:

a). Trường thích hợp xẩy ra hoạn cả nhị bên:

Kiến thức lưu ý :

- Được vận dụng cho tới thực vật, dòng sản phẩm tự động thụ, đa số những loại động vật hoang dã ( trừ loài ruồi giấm, bướm, tằm…)
- Trường thích hợp này tớ địa thế căn cứ vô tỷ trọng xuất hiện tại loại hình đem
hai tính trạng lặn ở mới sau suy đi ra tỷ lệ % giao phó tử đem ren lặn ab => f .

- Nếu loại giao phó tử ab to hơn 25% thì phía trên nên là giao tử link gen và những ren link nằm trong (A link với B, a link với b).
- Nếu loại giao phó tử ab nhỏ rộng lớn 25% thì phía trên nên là giao tử hoạn gen và những ren link chéo cánh (A link b, a link B)

Ví dụ1 : Khi lai thân ái P.. đều thuần chủng, đời F1 chỉ xuất hiện tại loại hình cây ngược tròn trĩnh, ngọt. Cho F1 tự động thụ phấn nhận được F2 với 4 loại hình theo dõi tỷ trọng như sau:
66% cây ngược tròn trĩnh, ngọt
9% cây ngược tròn trĩnh, chua
9% cây ngược bầu dục, ngọt
16% cây ngược bầu dục, chua
thạo từng cặp ren quy ấn định một cặp tính trạng. Xác ấn định tần số hoạn gen?

Giải :
Kiểu hình lặn với loại ren ab//ab = 16% = 0.4 ab x 04 ab => ab nên là giao phó tử link => f = 100% - 40% x 2 = 20%.

b. Trường thích hợp xẩy ra hoạn ren ở 1 trong các nhị mặt mũi tía hoặc u (ruồi giấm, bướm, tằm):

Kiến thức lưu ý :

- Trường thích hợp này tỷ trọng giao phó tử giới đực và giới cái rất khác nhau.
- Từ tỷ trọng kiều hình đem nhị tính trạng lặn ở mới sau tớ phân tách phải chăng về tỷ lệ giao phó tử đem ren ab của mới trước => f:
+ Nếu ab là giao phó tử hoán vị thì f = ab .2
+ Nếu ab là giao phó tử liên kết thì f = 100% - 2 . ab

Ví dụ: Ở loại loài ruồi giấm rước lai thân ái phụ huynh đều thuần chủng đời F1 chỉ xuất hiện tại loại loại hình thân ái xám, cánh lâu năm. Tiếp tục cho tới F1 giao hợp, đời F2 với 4 loại loại hình sau:
564 con cái thân ái xám, cánh dài
164 con cái thân ái thâm, cánh cụt
36 con cái thân ái xám, cánh cụt
36 con cái thân ái thâm, cánh dài
Xác ấn định tần số hoạn gen?

Giải: Ở loại loài ruồi giấm hiện tượng kỳ lạ hoạn ren chỉ xẩy ra ở loài ruồi cái ko xẩy ra ở loài ruồi đựC. Đời F2 xuất hiện tại loại hình đem nhị tính trạng lặn thân ái thâm, cánh ngắn ngủn ab//ab = trăng tròn.5% = 50% giao phó tử ♂ ab x 41% giao phó tử ♀ ab => Loại giao phó tử ♀ ab = 41% to hơn 25% đấy là giao phó tử link => f = 100% - 41% x 2 = 18%.

3. sát dụng giải bài bác tập dượt trắc nghiệm:

Xem thêm: trả lời câu hỏi momo

Bài 1: Đem F1 dị thích hợp nhị cặp ren (Aa, Bb) loại hình cây cao, ngược tròn trĩnh lai với cây thấp, ngược lâu năm nhận được mới lai 37,5% cây cao, ngược lâu năm : 37,5% cây thấp, ngược tròn trĩnh : 12,5% cây cao, ngược tròn trĩnh : 12,5% cây thấp, ngược lâu năm. Dùng dữ khiếu nại bên trên nhằm vấn đáp câu 1 và 2:

a)  Tần số hoạn ren là:

A. 0 %            B. 25%             C.30%           D.40%

Đáp án: B. Vì f = 12,5% (cao, tròn) + 12,5% (thấp, dài) = 25%

b)  Tỷ lệ loại giao phó tử hoạn là:

A. 12,5%         B. 6.25%          C. 37,5%           D. 25%

Đáp án: lựa chọn A. Vì f/2 = 25% / 2 = 12,5%.

Bài 2: Đem thụ phấn F1 với loại ren là AB//ab với loại hình hoa tím, kép nhận được F2 với tỷ trọng 59% hoa tím, kép : 16% hoa tím, đơn : 16 % hoa vàng, kép : 9% hoa vàng, đơn. Các cặp ren quy ấn định những tính trạng phía trên một cặp NST tương đương. Dùng dữ khiếu nại bên trên nhằm vấn đáp câu 1 và 2:

a)  Tính tần số hoạn ren là:

A. 40%              B.20%               C. 30%                D. 10%

Đáp án: lựa chọn A. Vì loại hình vàng, đơn ab//ab = 0,09 = 0,3 x 0,3
=> f = 1- 0,3 x2 = 0,4 = 40 %

b)  F1 đưa đến những loại giao phó tử theo dõi tỷ trọng nào

A. Ab = AB = aB = ab = 25%                                B. AB = ab = 30% ; Ab = aB = 20%
C. AB = ab = 40%; Ab= aB = 10%                       D. AB = ab = 20%; Ab = aB = 30%

Đáp án: Chọn B. Vì giao phó tử hoạn = f/2 = 40%/2 = Ab = aB = 20%, giao phó tử link = (100% - 40%)/2 = AB = ab = 30%

Bài 3: Tại loài ruồi giấm ren B quy ấn định tính trạng thân ái xám trội trọn vẹn đối với ren b quy ấn định tính trạng thân ái thâm. Gen V quy ấn định tính trạng cánh lâu năm trội trọn vẹn đối với ren v quy ấn định tính trạng cánh ngắn ngủn. Hai cặp ren nằm trong phía trên một cặp NST thông thường.
Đem loài ruồi cái dị thích hợp nhị cặp ren với loại hình thân ái xám, cánh lâu năm lai phân tách nhận được Fa gồm:

Xem thêm: vẽ tranh cô bé quàng khăn đỏ

121 thân ái xám, cánh dài; 124 thân ái thâm, cánh ngắn; 29 thân ái thâm, cánh dài; 30 thân ái xám, cánh ngắn ngủn. Tần số hoạn ren là:

A. 19,4%           B. 20%             C. 21%             D. 22%

Đáp án: Chọn a . Vì f = (30 +29)/(121 + 124 +30 +29) x100% = 19,4%