luyện tập chung trang 95

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: luyện tập chung trang 95

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S hình tam giác vuông có tính nhiều năm nhì cạnh góc vuông là:

a) \(3cm\) và \(4cm\);

b) \(2,5m\) và \(1,6m\);

c) \(\dfrac{2}{5}\)dm và \(\dfrac{1}{6}\)dm.

Phương pháp giải:

Diện tích hình tam giác vuông vì chưng tích chừng nhiều năm của nhì cạnh góc vuông phân tách mang đến 2.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích tam giác vuông là: 

            \(\dfrac{3\times4}{2}= 6 \;(cm^2)\) 

b) Diện tích tam giác vuông là:

            \(\dfrac{2,5\times 1,6}{2}= 2\; (m^2)\) 

c) Diện tích tam giác vuông là:

            \(\displaystyle {{{2 \over 5} \times {1 \over 6}} \over 2} = {1 \over {30}}\;(dm^2)\) 

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Diện tích của hình thang ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC từng nào đề-xi-mét vuông ? 

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình thang tớ lấy tổng chừng nhiều năm nhì lòng nhân với độ cao (cùng một đơn vị) rồi phân tách mang đến 2. 

- Tính diện tích S tam giác tớ lấy chừng nhiều năm lòng nhân với chiều độ cao (cùng một đơn vị) rồi phân tách mang đến 2.

Lời giải chi tiết:

Hình thang ABED sở hữu lòng nhỏ là AB và lòng rộng lớn là DE, độ cao AH.

Diện tích của hình thang ABED là:

      \(\dfrac{(2,5+1,6) \times 1,2}{2} = 2,46\;(dm^2)\) 

Kẻ độ cao BK ứng với lòng EC.

Ta thấy độ cao BK của hình tam giác BEC vì chưng chừng nhiều năm đoạn AH và vì chưng \(1,2dm\).

Diện tích của tam giác BEC là: 

Xem thêm: cap chửi xéo đứa mình ghét

             \(\dfrac{1,3 \times 1,2}{2} = 0,78\;(dm^2)\) 

Diện tích hình thang ABED to hơn diện tích S của hình tam giác BEC số đề-xi-mét vuông là:

              \( 2,46 - 0,78 = 1,68 \; (dm^2) \)

                                  Đáp số: \(1,68 dm^2\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trên một miếng vườn hình thang (như hình vẽ), người tớ dùng 30% diện tích S khu đất trồng đu đầy đủ và 25% diện tích S nhằm trồng chuối. 

a) Hỏi hoàn toàn có thể trồng được từng nào cây đu đầy đủ, hiểu được trồng từng cây đu đầy đủ cần thiết 1,5m2 đất ?

b) Hỏi số lượng km chuối trồng được nhiều hơn thế nữa số lượng km đu đầy đủ từng nào cây, hiểu được trồng từng cây chuối cần thiết 1m2 đất ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S hình thang.

- Tính diện tích S trồng đu đầy đủ = diện tích S miếng vườn : 100 x 30. 

-  Tính diện tích S trồng chuối = diện tích S miếng vườn : 100 x 25. 

- Tính số lượng km đu đầy đủ và số lượng km chuối trồng được.

- Số cây chuối nhiều hơn thế nữa = số lượng km chuối - số lượng km đu đầy đủ.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của miếng vườn hình thang là :

         \(\dfrac{(70+50) \times 40}{2}= 2400 \;(m^2)\) 

Diện tích trồng cây đu đầy đủ là:

           2400 : 100 x 30 = 720 (m2)

Số cây đu đầy đủ trồng được là:

          720 : 1,5 = 480 (cây)

b) Diện tích trồng chuối là:  

         2400 : 100 × 25 = 600 (m2)

Số cây chuối trồng được là: 

            600 : 1 = 600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn thế nữa số lượng km đu đầy đủ là:

            600 - 480 = 120 (cây)

Xem thêm: tạo page border cho 1 trang bất kỳ

                              Đáp số:  a) 480 cây;     

                                           b) 120 cây.

Loigiaihay.com