with regard to là gì

/ri'gɑ:d/

Thông dụng

Danh từ

Cái nhìn
Sự quan hoài, sự để ý, sự nhằm ý
to have no regard to tát facts
không quan hoài tới sự việc
Lòng yêu thương mến; sự kính trọng
to have a great regard for someone
rất kính mến ai
( số nhiều) điều chúc tụng ( (thường) sử dụng ở cuối bức thư)
please give my best regards to tát your parents
mong anh gửi giùm cho tới nhì cụ căn nhà những điều chúc tụng chất lượng đẹp tuyệt vời nhất của tôi
with kind regards, yours sincerely
xin gửi cho tới anh những lời chúc tụng tình thực của tôi

Ngoại động từ

Nhìn ( (thường) + phó từ); tấn công giá
to regard somebody intently
nhìn ai chầm chầm
to regard something with suspicion
nhìn đồ vật gi vày con cái đôi mắt nghi hoặc ngờ
Coi như, coi như
( (thường) phủ định) nhằm ý, Note, lưu tâm cho tới (việc gì)
not to tát regard someone's advice
không nhằm ý cho tới điều răn dạy của ai
Có tương quan cho tới, bám dấp cho tới, bám dáng vẻ cho tới, với mối liên hệ tới
this matter does not regard bu at all
vấn đề này chẳng bám dáng vẻ cho tới tôi một tí này cả
as regards somebody/ something
về phần

Cấu trúc từ

in (with) regards to
về yếu tố, so với vấn đề; về phần
in this regards
về mặt mũi này, về nghành này, về điểm này

hình thái từ

  • V-ing: regarding
  • V-ed: Regarded

Chuyên ngành

Kỹ thuật công cộng

để ý

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
care , carefulness , cognizance , concern , consciousness , curiosity , gaze , glance , heed , interest , interestedness , mark , mind , note , notice , observance , observation , once-over * , remark , scrutiny , stare , view , tài khoản , appreciation , approbation , approval , attachment , cherishing , consideration , deference , devotion , esteem , estimation , favor , fondness , homage , honor , liking , love , opinion , prizing , reputation , repute , respect , reverence , satisfaction , store , sympathy , thought , value , valuing , veneration , worship , aspect , bearing , connection , item , matter , particular , point , reference , relation , relevance , contemplation , sight , attentiveness , solicitude , thoughtfulness , caution , gingerliness , heedfulness , mindfulness , concernment , attention , espial , admiration , best , angle , facet , frame of reference , hand , light , side , compliments , good wishes , salutations
verb
advertise , attend , beam , behold , contemplate , eye , eyeball , flash , gaze , get a load of , give attention , heed , look on , mark , mind , note , notice , observe , overlook , pay attention , pipe * , pore over , read , remark , respect , scan , scrutinize , see , spy , stare at , take into consideration , take notice of , view , watch , witness , tài khoản , adjudge , admire , assay , assess , consider , deem , esteem , estimate , look upon , rate , reckon , revere , suppose , surmise , think , treat , value , apply to tát , bear upon , be relevant to tát , concern , have a bearing on , have to tát tự with , interest , pertain to tát , refer to tát , relate to tát , survey , honor , admiration , affection , air , appearance , aspect , attention , care , contemplation , estimation , glance , hold , homage , look , pronounce , reference , relation , sake

Từ trái ngược nghĩa