bà hơn cháu 60 tuổi biết tuổi cháu bằng 1/4 tuổi bà tính tuổi mỗi người

Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng nhập trên đây, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Hiệu số phần đều nhau là:

4-1=3(phần)

Tuổi con cháu là:

60÷3=20(tuổi)

Tuổi bà là:

20+60=80(tuổi)

Đ/s:...........

Học tốt~

bai giai

hieu sánh phan bang nhau la:

4 - 1 = 3 ( phan )

tuoi chau la

60 : 3 x 1 = đôi mươi ( tuoi )

tuoi phụ thân la

60 +20 = 80 ( tuoi )

dap sánh : chau : đôi mươi tuoi

ba : 80 tuoi

NHO K CHO MK NHA

Hiệu số phần đều nhau là:
4 - 1 = 3

Tuổi con cháu là: 

60 : 3 = đôi mươi (tuổi)

Tuổi bà là:

20 + 60 = 80

Đáp số:...

Hc chất lượng tốt ạ ~

loading...

Hiệu số phần đều nhau là: 

4 - 1 = 3 (phần)

Tuổi của con cháu là:

60 ÷ 3 = đôi mươi tuổi)

Tuổi của bà là:

20 + 60 = 80 (tuổi)

Đ/s: con cháu = đôi mươi tuổi

bà = 80 tuổi

Hiệu số phần đều nhau là: 

4 - 1 = 3 (phần)

Tuổi của con cháu là:

60 ÷ 3 = đôi mươi tuổi)

Tuổi của bà là:

20 + 60 = 80 (tuổi)

      hiệu số phần đều nhau là :

          4-1 =3(phần)

      tuổi hạc của bà là:

          60:3x4=80(tuổi)

      tuổi hạc con cháu là:

          80-60=20(tuổi)

              đáp số:bà:80 tuổi

                         :cháu:20 tuổi

Hiệu số phần đều nhau là:

Xem thêm: hình ảnh hoa bỉ ngạn đẹp nhất

      4-1=3(phần)

Tuổi bà là:

     60:3x4=80(tuổi)

Tuổi con cháu là:

     80-60=20(tuổi)

           ĐS:.....

Tuổi cháu: 20

Tuổi bà: 80

Ta đem sơ thiết bị, trình diễn tuổi hạc của ông và tuổi hạc của con cháu như sau

Theo sơ thiết bị, hiệu số phần đều nhau là:

4 – 1 = 3 ( phần)

 Tuổi của là:

60 : 3 × 4 = 80 (tuổi) :

Tuổi của con cháu là:

80 – 60 = 20(tuổi)

Đáp số :Bà: 80 tuổi

           Cháu: 20tuổi

Ta đem sơ thiết bị, trình diễn tuổi hạc của ông và tuổi hạc của con cháu như sau :

Theo sơ thiết bị, hiệu số phần đều nhau là:

hiệu số phần đều nhau là

6-1=5(phần)

giá trị một trong những phần là

60:5=12(tuổi)

tuổi bà là

12 nhân 6=72(tuổi)

tuổi con cháu là:

12 nhân 1=12(tuổi)

đáp số:72 tuổi

          12 tuổi

k mang đến mk nha

Gía trị một trong những phần hoặc tuổi hạc con cháu lúc này là :

60:(6-1)=12(tuổi)

Tuổi bà lúc này là :

12x6=72(tuổi)

ĐS:bà :72 tuổi

     con cháu :12 tuổi

Tuổi con cháu là:

60:(4-1)x1=20(tuổi)

Tuổi con cháu là:

Xem thêm: đấu la đại lục bản trung quốc

60+20=80(tuổi)

        ĐS:.....