cu có tác dụng với h2so4 không

Phản ứng Cu + H2SO4 (đặc, nóng) hoặc Cu đi ra SO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đã và đang được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một trong những bài xích luyện đem tương quan về Cu đem tiếng giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: cu có tác dụng với h2so4 không

1. Phương trình phản xạ Cu + H2SO4 đặc nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng xẩy ra ở ngay lập tức ĐK thông thường, tuy nhiên tiện nghi rộng lớn Lúc đun rét.

3. Cách thăng bằng phản xạ mang đến Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

Cu0 + H2S+6O4 Cu+2SO4+ S+4O2 + H2O1×1×Cu0Cu+2+2eS+6+2eS+4

Phản ứng hoá học tập được cân nặng bằng:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

4. Hiện tượng xẩy ra Lúc mang đến Cu + H2SO4

Lá đồng red color (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp axit H2SO4 đặc, hỗn hợp đem trở nên greed color và thấy hiện tượng lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc vì thế sulfur đioxit (SO2) sinh đi ra.

5. Tính Hóa chất của Cu

Quảng cáo

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Lúc đun rét tạo nên CuO đảm bảo nên Cu không xẩy ra oxi hoá kế tiếp.

2Cu + O2 to CuO

Khi kế tiếp đun rét cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu to Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 to CuCl2

Tác dụng với axit:

- Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu ứng dụng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân thiện hỗn hợp axit với không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

- Với HNO3, H2SO4 đặc:

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4 đặc

Quảng cáo

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric đặc oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo nên muối hạt hoá trị cao và thông thường giải tỏa SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4  + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa nhập H2SO4 đặc, nguội.

+ Tác dụng với tương đối nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với tương đối nhiều phù hợp hóa học đem tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 đặc đem tính háo nước

Axit sunfuric đặc cướp nước kết tinh anh của tương đối nhiều muối hạt ngậm nước, hoặc cướp những thành phần H và O (thành phần của nước) trong vô số phù hợp hóa học.

Ví dụ:

Khi mang đến axit H2SO4 đặc nhập lối, lối tiếp tục hóa trở nên than vãn.

Quảng cáo

C12H22O11  H2SO4đ 12C + 11H2O

Sau cơ 1 phần C sinh đi ra lại bị H2SO4 đặc oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Bài luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc mang đến Cu nhập hỗn hợp HNO3 đặc là

A. Dung dịch đem sang trọng gold color và đem khí gray clolor đỏ rực bay ra

B. Dung dịch đem sang trọng gray clolor đỏ rực và đem khí greed color bay ra

C. Dung dịch đem sang trọng greed color và đem khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch đem sang trọng greed color và đem khí gray clolor đỏ rực bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Lúc mang đến Cu nhập hỗn hợp HNO3 đặc là hỗn hợp đem sang trọng greed color và đem khí gray clolor đỏ rực bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng tạo nên kết tủa gold color và hỗn hợp được màu sắc xanh rớt lam.

B. Phản ứng tạo nên hỗn hợp được màu sắc xanh rớt và khí ko hương thơm thực hiện xanh rớt giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng tạo nên kết tủa greed color.

D. Dung dịch đem sang trọng greed color và đem khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì thế phản xạ tạo nên hỗn hợp được màu sắc xanh rớt và khí ko màu sắc sốc bay đi ra.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Lúc mang đến Cu nhập hỗn hợp H2SO4 đặc là

A. Dung dịch đem sang trọng gold color và đem khí gray clolor đỏ rực bay ra

B. Dung dịch đem sang trọng gray clolor đỏ rực và đem khí greed color bay ra

C. Dung dịch ko chuyển màu sắc và đem khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch đem sang trọng greed color và đem khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Lúc mang đến Cu nhập hỗn hợp H2SO4 đặc là

Dung dịch đem sang trọng greed color và đem khí ko màu sắc hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tớ thấy:

A. Có kết tủa xanh rớt, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa Trắng và đem khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa Trắng xanh rớt sau đem trở nên kết tủa đỏ rực nâu.

D. Tạo kết tủa xanh rớt tiếp sau đó kết tủa tan.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tớ thấyc ó kết tủa xanh rớt, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4→ Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 5. Thêm NH3 đến dư nhập hỗn hợp lếu phù hợp chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 thu được kết tủa X. Cho X nhập hỗn hợp NaOH dư, còn sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

NH3 dư đem Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo phức tan

=> kết tủa chiếm được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 6. Để nhận thấy tía axit đặc nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng lẻ nhập tía lọ bị mất mặt nhãn, tớ uống thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A, C sai vì thế Fe và Al bị thụ động hóa nhập H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

B sai vì thế CuO ứng dụng với 3 axit đều tạo nên hỗn hợp greed color và không tồn tại khí bay ra

D đích thị vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí màu sắc nâu

Câu 7. Thứ tự động một trong những cặp lão hóa khử nhập sản phẩm năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Áp dụng quy tắc anpha, nhập sản phẩm năng lượng điện hóa, nhì hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 8. Phương trình chất hóa học này tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S → FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 9. Cho những hỗn hợp loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu phù hợp bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu phù hợp HCl và NaNO3

Câu 10. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu vì thế hỗn hợp HCl đặc rét giải tỏa khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thua thiệt Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả đích thị là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko ứng dụng với HCl đặc, rét.

2. Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thua thiệt Ag => Đúng

3. Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3 => Đúng

4. cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Lúc xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, đem tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 11. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa vặn đem tính oxi hoá vừa vặn đem tính khử.

(2) CuO vừa vặn đem tính lão hóa vừa vặn đem tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan dễ dàng và đơn giản nhập hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan rất có thể dùng để làm trừng trị hiện tại nước lộn nhập dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 có thể dùng để làm thô khí NH3.

Số tế bào miêu tả sai là

A. 1.

B. 2.

Xem thêm: kichi kichi nguyễn ảnh thủ

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(1) đích thị, vì thế nhập Cu2O thì Cu đem số lão hóa +1 trung gian trá thân thiện 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) đích thị,

(5) sai, CuSO4 cho nhập khí NH3 ẩm sẽ sở hữu phản xạ xẩy ra.

Câu 12. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng ứng dụng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko màu sắc, hóa nâu nhập không gian. Mặt không giống, Lúc X ứng dụng với hỗn hợp NaOH thì đem hương thơm khai bay đi ra. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cu và H2SO4 tác dụng với hóa học X đem khí ko màu sắc, hóa nâu nhập không gian là NO => Trong X đem group NO3-

Khi X ứng dụng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 13. Cho khí CO dư trải qua lếu phù hợp bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Ở sức nóng phỏng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm nhập sản phẩm năng lượng điện hóa.

Vậy nên mang đến CO qua loa lếu phù hợp CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn chiếm được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 14. Nhận ấn định này sau đó là đúng?

A. Kim loại đem tài năng nhường nhịn electron chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại bé nhiều hơn đối với nửa đường kính của vẹn toàn tử phi kim nhập và một chu kì

C. Số electron phần bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron phần bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của vẹn toàn tử phi kim thông thường bé nhiều hơn vẹn toàn tử kim loại

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại thông thường đem tài năng nhường nhịn electron chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu 15. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cu ko tan nhập hỗn hợp HCl

Cr ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 16. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối hạt sắt(III) (Fe3+).

(c) mời sút sắt kẽm kim loại là một trong quy trình hoá học tập nhập cơ sắt kẽm kim loại bị bào mòn vì thế những axit nhập môi trường xung quanh không gian.

(d) Để đảm bảo vỏ tàu đại dương thực hiện vì thế thép, người tớ gắn nhập mặt phí ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số nhận định và đánh giá đích thị là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để đảm bảo vỏ tàu đại dương thực hiện vì thế thép, người tớ gắn nhập mặt phí ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 17. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Để ngăn lại bào mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chão đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm sút năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm sút chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl vì thế năng lượng điện rất rất trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục chiếm được khí Cl2 ở anot.

Số nhận định và đánh giá đích thị là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(a) Để ngăn lại bào mòn Fe, người tớ tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chão đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm sút năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm sút chất hóa học.

Câu 18. Cho lếu kim loại tổng hợp loại Mg, Fe nhập hỗn hợp chứa chấp lếu phù hợp muối hạt Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được lếu phù hợp hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhì muối hạt. Hãy cho thấy trật tự tách những sắt kẽm kim loại nhập lếu phù hợp hóa học rắn A

A. Trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, ở đầu cuối tách Cu

B. Trước hết tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, ở đầu cuối tách Cu

C. Trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, ở đầu cuối tách Ag

D. Trước hết tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, ở đầu cuối tách Ag

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Câu 19. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và nhập hỗn hợp H2SO4 đặc chiếm được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK chi tiêu chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCu= 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu đôi mươi. Cho 3,2 gam bột Cu ứng dụng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Ta đem nCu= 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05   0,12      0,08  → 0,03

Ta có: 0,1280,0530,082 => H + phản xạ không còn => nNO = 28.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 21. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và lếu phù hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X nhập nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi a là nCuNO32nhiệt phân

Ta có:

nCuNO32ban đầu= 0,035 mol. Gọi nCuNO32phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn rời = lượng khí cất cánh lên đường =>mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X nhập VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.030.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 22. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 100 gam nhập 100 ml hỗn hợp lếu phù hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại đi ra, cọ sạch sẽ thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo nên trở nên đều bám không còn nhập thanh sắt). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích đi ra mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục đem phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 23. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu phù hợp Mg, Fe, Zn nhập vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy đem 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Ta có: nH213,4422,4 = 0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

Zn + H2SO4→ ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tớ thấy: nH2SO4 p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư= 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2  = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit= mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Xem thêm: truyện nam chính cưới nữ chính để trả thù

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's đi ra kiểu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp