dinh chat mat troi bl

Tinh Chất Mặt Trời
Solar Essence

Một loại cống phẩm khi va vô tiếp tục đặc biệt ấm cúng.

Thông tin yêu vật phẩm
Nguồn: Ghost Ghost

Metal Head Metal Head

Bạn đang xem: dinh chat mat troi bl

Squid Kid Squid Kid

Krobus Krobus

Mummy AnimMummy

Giá bán:
Tinh Chất Mặt Trời 40g

Tinh Chất Mặt TrờiSilver Quality Icon

50g

Tinh Chất Mặt TrờiGold Quality Icon

60g


Solar Essence là một trong loại Monster Loot rơi đi ra kể từ Ghost, Metal Head, Squid Kid và Mummy. Krobus chào bán bọn chúng với giá bán Coin Icon80g.

Hình ảnh Tên Mô tả Nguyên liệu Công thức từ
Mega Bomb Mega Bomb Generates a powerful explosion. Use with extreme caution. Gold Ore Gold Ore (4)Solar Essence Solar Essence (1)Void Essence Void Essence (1) Mining Mining Level 8

Iridium Band

Iridium Band Glows, attracts items, and increases attack damage by 10%. Iridium Bar Iridium Bar (5)Solar Essence Solar Essence (50)Void Essence Void Essence (50) Combat Combat Level 9

Quà tặng[]

Phản ứng của những người nhận

Yêu

Wizard Icon Wizard

Bình thường

Dwarf Icon Dwarf

Không thích

Abigail Icon Abigail

 • 

Alex Icon Alex

 • 

Caroline Icon Caroline

 • 

Clint Icon Clint

 • 

Demetrius Icon Demetrius

 • 

Elliott Icon Elliott

 • 

Emily Icon Emily

 • 

Evelyn Icon Evelyn

 • 

George Icon George

Xem thêm: chú thuật hồi chiến tập 2

 • 

Gus Icon Gus

 • 

Haley Icon Haley

 • 

Harvey Icon Harvey

 • 

Jas Icon Jas

 • 

Jodi Icon Jodi

 • 

Kent Icon Kent

 • 

Krobus Icon Krobus

 • 

Leah Icon Leah

 • 

Lewis Icon Lewis

 • 

Linus Icon Linus

 • 

Marnie Icon Marnie

 • 

Maru Icon Maru

 • 

Pam Icon Pam

 • 

Penny Icon Penny

 • 

Pierre Icon Pierre

 • 

Robin Icon Robin

 • 

Sam Icon Sam

 • 

Sandy Icon Sandy

 • 

Sebastian Icon Sebastian

 •  • 

Vincent Icon Vincent

 • 

Willy Icon Willy

Gói quà[]

Nó được sử dụng vô gói Adventurer's Bundle vô Boiler Room.