toán lớp 5 trang 153 154

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 153 154

Video chỉ dẫn giải

Viết những số đo sau bên dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị chức năng đo là ki-lô-mét:

4km 382m ;                          2km 79m ;                            700m.

b) Có đơn vị chức năng đo là mét:

7m 4dm ;                              5m 9cm ;                              5m 75mm.

Phương pháp giải:

Viết những số đo tiếp tục mang lại bên dưới dạng lếu số sở hữu phần phân số là phân số thập phân, tiếp sau đó viết lách thành phẩm bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) 4km 382m = \(4 \dfrac {382}{1000}\)km = 4,382km ; 

    2km 79m = \( 2\dfrac {79}{1000}\)km = 2,079km;

    700m = \( \dfrac {700}{1000}\) km = 0,7km.

b) 7m 4dm = \( 7\dfrac {4}{10}\)m = 7,4m ;

    5m 9cm = \( 5\dfrac {9}{100}\)m = 5,09 m  ; 

    5m 75mm = \( 5\dfrac {75}{1000}\)m = 5,075m.

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết những số đo sau bên dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị chức năng đo là ki-lô-gam:

2kg 350g;                           1kg 65g.

b)  Có đơn vị chức năng đo là tấn:

8 tấn 760kg ;                      2 tấn 77 kilogam.

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội đổi: 1 kilogam = 1000g hoặc 1g = \( \dfrac{1}{1000}\)kg và 1 tấn = 1000kg hoặc 1kg = \( \dfrac{1}{1000}\) tấn, viết lách những số đo tiếp tục mang lại bên dưới dạng lếu số sở hữu phần phân số là phân số thập phân, tiếp sau đó viết lách thành phẩm bên dưới dạng số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

a) 2kg 350g = \( 2\dfrac {350}{1000}\)kg = 2,350kg = 2,35kg ;

Xem thêm: ngày thám tử bị teo nhỏ

   1kg 65g  = \( 1\dfrac {65}{1000}\)kg = 1,065kg.

b) 8 tấn 760kg = \( 8\dfrac {760}{1000}\) tấn = 8,760 tấn =  8,76 tấn ;

   2 tấn 77 kilogam = \( 2\dfrac {77}{1000}\) tấn = 2,077 tấn.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhập điểm chấm:

a) 0,5m = ... centimet   ;                                      b) 0,075km = ... m;

c) 0,064kg = ... g;                                       d) 0,08 tấn = ... kilogam.

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội đổi:

1m = 100cm                      1km = 1000m

1kg = 1000g                      1 tấn = 1000kg

Lời giải chi tiết:

a) 0,5m = 100cm \(\times \) 0,5 = 50cm;

b) 0,075km = 1000m \(\times \) 0,075 = 75m;

c) 0,064kg = 1000g \(\times \) 0,064 = 64g;

d) 0,08 tấn =1000kg \(\times \) 0,08 = 80kg.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Viết số tương thích nhập điểm chấm : 

a) \(3576m = ... km\) ;                                   b) \(53cm =... m\) ;

c) \(5360kg = ...\) tấn ;                                  d) \(657g = ... kg\). 

Phương pháp giải:

Viết những số đo tiếp tục mang lại bên dưới dạng phân số thập phân hoặc lếu số sở hữu phần phân số là phân số thập phân, tiếp sau đó viết lách thành phẩm bên dưới dạng số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(3576m = 3km\; 576m = 3\dfrac{576}{1000}km\) \(=3,576km\) ;                             

Xem thêm: khách sạn phan xích long

b) \(53cm =\dfrac{53}{100}m =0,53m\) ;

c) \(5360kg =5\) tấn \(360kg\) \(= 5 \dfrac{360}{1000}\) tấn \(=5,360\) tấn \(=5,36\) tấn ;

d) \(657g =\dfrac{657}{1000}kg =0,657kg\).