review 1 lớp 11 trang 42

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Vocabulary 1

Bạn đang xem: review 1 lớp 11 trang 42

Video chỉ dẫn giải

1. Form compound nouns with the words in the box. Then complete the sentences, using the correct ones.

(Hãy dẫn đến những danh kể từ ghép vì thế những kể từ mang lại nhập sườn. Sau cơ triển khai xong câu với những danh kể từ ghép tương thích.)

care         child          friend           girl          grand          house        parents        point         view    work

1. She spent all morning doing ___________.

2. There are many different ___________ options available đồ sộ mothers returning đồ sộ work.

3. Parents should try đồ sộ see things from a teenager's ___________.

4. I have lived with my ___________ since I was born.

5. He can't come because he's taking his ___________ on a date.

Lời giải chi tiết:

1. housework

2. childcare

3. viewpoint

4. grandparents

5.girlfriend

1. She spent all morning doing housework.

(Cô ấy đang được dành riêng cả buổi sáng sớm nhằm thao tác ngôi nhà.)

do housework: thao tác ngôi nhà.

2. There are many different childcare options available đồ sộ mothers returning đồ sộ work.

(Có nhiều lựa lựa chọn đỡ đần con trẻ không giống nhau dành riêng cho những u quay về thao tác.)

childcare (n): đỡ đần trẻ

3. Parents should try đồ sộ see things from a teenager’s viewpoint.

(Cha u nên nỗ lực coi tất cả kể từ ý kiến của thiếu thốn niên.)

viewpoint (n): quan tiền điểm

4. I have lived with my grandparents since I was born.

(Tôi đang được sinh sống với các cụ tôi kể từ Lúc tôi ra đời.)

grandparents (n): ông bà

5. He can’t come because he’s taking his girlfriend on a date.

(Anh ấy ko thể cho tới vì thế anh ấy đang được hò hẹn với nữ giới của anh ấy ấy.)

girlfriend (n): các bạn gái

Quảng cáo

Vocabulary 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences with correct words from the box.

(Hoàn trở nên câu vì thế những kể từ tương thích mang lại nhập sườn.)

independent                  reconciled                   argument                     self-reliant                         relationship  

1. She has a close __________ with her parents.

2. He broke the glass vase during a(n) __________ with his cousin.

3. We were finally __________ after he apologised.

4. My little cousin is becoming more __________ sánh my aunt has more time for herself.

5. Teaching secondary school students đồ sộ be independent and __________ is important for their personal development.

Lời giải chi tiết:

1. relationship

2. an argument

3. reconciled

4. independent

5. self-reliant

1. She has a close relationship with her parents.

(Cô ấy với 1 quan hệ thân ái thiết với phụ huynh.)

relationship (n): côn trùng quan tiền hệ

2. He broke the glass vase during an argument with his cousin.  

(Anh ấy đang được làm vỡ tung bình thủy tinh anh nhập một một cuộc cãi vã với anh bọn họ của tớ.)

argument (n): cuộc cãi vã

3. We were finally reconciled after he apologised.

(Cuối nằm trong công ty chúng tôi đang được hòa giải sau thời điểm ông xin xỏ lỗi.)

reconciled (adj): thực hiện hòa

4. My little cousin is becoming more independent so my aunt has more time for herself.

(Anh em bọn họ của tôi trở thành song lập rộng lớn nên dì của tôi được thêm thời hạn mang lại bạn dạng thân ái.)

independent (adj) độc lập

5. Teaching secondary school students đồ sộ be independent and self-reliant is important for their personal development. 

(Dạy học viên trung học tập và để được song lập và tự động lực đặc biệt cần thiết cho việc cải cách và phát triển cá thể của mình.)

self-reliant (adj): tự động lực

Pronunciation

Video chỉ dẫn giải

3. Listen and liên kết (∪) the final consonants and initial vowels in the sentences. Then read them aloud. 

(Hãy nghe và lưu lại nối những phụ âm cuối với những vẹn toàn âm đầu trong mỗi câu sau đây.  Sau cơ hãy xem thêm đồ sộ những câu cơ.)

1. Kate is a teacher of English in an upper secondary school.

(Kate là 1 trong những nghề giáo giờ đồng hồ Anh nhập một ngôi trường trung học tập phổ thông.)

2. Look at these pictures and answer my questions in English.

(Nhìn nhập những hình hình họa này và vấn đáp thắc mắc của tôi vì thế giờ đồng hồ Anh.)

3. Tom used đồ sộ live in his parents' house, but he's moved into a new flat with some friends.

(Tom từng sinh sống nhập nhà đất của phụ huynh, tuy nhiên anh ấy đã lấy thanh lịch 1 căn hộ mới nhất với những người dân các bạn của anh ấy ấy.)

4. Can I have a cup of táo tea?

(Tôi rất có thể tu một tách trà táo không?)

5. Don't forget đồ sộ turn off the lights when you leave after the buổi tiệc ngọt.

(Đừng quên tắt đèn Lúc tách ngoài buổi tiệc.)

Lời giải chi tiết:

Grammar 4

Video chỉ dẫn giải

4. Complete these sentences with should / shouldn’t / ought to/ ought not đồ sộ / must/ mustn’t / have đồ sộ / has đồ sộ.

(Hoàn trở nên câu với should / shouldn’t / ought to/ ought not đồ sộ / must / mustn't / have đồ sộ / has đồ sộ.)

Xem thêm: đơn xin ly hôn đam mỹ

1. It's a great film. You __________ go and see it.

2. You don't look well. You __________ go out. It's cold outside.

3. It's late. I __________ go now or I will miss the last train.

4. Students __________ use mobile phones in class.

5. The government really __________ bởi something about unemployment.

Phương pháp giải:

- should + V = ought đồ sộ + V: nên

- shouldn't + V = ought not đồ sộ + V: ko nên

- must + V = have đồ sộ + V: phải

- mustn't + V: ko được

Lời giải chi tiết:

1. should / ought to

2. shouldn't / ought not to

3. must / have to

4. mustn't

5. must/has to

1. It's a great film. You should/ ought to go and see it.

(Đó là 1 trong những tập phim tuyệt hảo. Quý Khách nên cút coi nó.)

Giải thích: should/ ought to: Diễn miêu tả câu nói. khuyên nhủ ai cơ nên thực hiện gì

2. You don't look well. You shouldn't/ ought not to go out. It's cold outside.

(Trông các bạn ko được khỏe mạnh. Quý Khách tránh việc ra phía bên ngoài. Mé ngoài rét mướt lắm.)

Giải thích: shouldn't/ ought not to: Diễn miêu tả câu nói. khuyên nhủ ai cơ tránh việc thực hiện gì

3. It's late. I must/ have to go now or I will miss the last train.

(Muộn rồi. Tôi nên cút ngay lập tức giờ đây còn nếu như không tôi tiếp tục bỏ qua chuyến tàu sau cùng.)

Giải thích: must/ have to: trình diễn miêu tả ý nên hoặc quan trọng nên thực hiện gì

4. Students mustn't use mobile phones in class.

(Học sinh ko được dùng Smartphone địa hình nhập lớp.)

Giải thích: mustn't: Diễn miêu tả ý cấm đoán

5. The government really must/ has to bởi something about unemployment.

(Chính phủ thực sự nên thao tác gì cơ về vấn nàn thất nghiệp.)

Giải thích: must/ have to: trình diễn miêu tả ý nên hoặc quan trọng nên thực hiện gì; bởi công ty ngữ 'the government' là số không nhiều nên 'have to' được phân tách ở thì lúc này đơn dạng xác định là 'has to'.

Grammar 5

Video chỉ dẫn giải

5. Rewrite the following sentences đồ sộ emphasise the underlined parts, using It is / was... that...

(Viết lại những câu sau đây nhằm nhấn mạnh vấn đề mang lại những phần gạch ốp bên dưới, dùng cấu tạo It is /was ...that...)

1. The first Olympic Games were held in Greece.

(Thế vận hội thứ nhất được tổ chức triển khai bên trên Hy Lạp.)

2. Nam won the first prize in the English speaking contest.

(Nam đoạt quán quân cuộc đua trình bày giờ đồng hồ Anh.)

3. I am making a chocolate cake for my best friend's birthday buổi tiệc ngọt.

(Tôi đang khiến một cái bánh sô cô la mang lại buổi tiệc sinh nhật của khách hàng thân ái nhất của tôi.)

4. Scotland's most famous poet Robert Burns was born in 1759.

(Nhà thơ có tiếng nhất của Scotland là Robert Burns sinh vào năm 1759.)

5. Working on a computer gives má headaches.

(Làm việc bên trên PC khiến cho tôi làm cho đầu đau.)

Lời giải chi tiết:

1. It was in Greece that the first Olympic Games were held.

(Đó là Hy Lạp điểm tuy nhiên Thế vận hội thứ nhất và đã được tổ chức triển khai.)

2. It was Nam who/ that won the first prize in the English speaking contest.

(Đó là Nam người đang được giành được quán quân nhập cuộc đua trình bày giờ đồng hồ Anh.)

3. It's a chocolate cake that I am making for my best friend's birthday buổi tiệc ngọt.

(Đó là 1 trong những cái bánh sô cô la cái tuy nhiên tôi đang khiến mang lại buổi tiệc sinh nhật của khách hàng thân ái nhất của tôi.)

4. It was in 1759 that Scotland's most famous poet Robert Burns was born.

(Đó là năm 1759 Lúc tuy nhiên thi sĩ có tiếng nhất của Scotland Robert Burns Thành lập và hoạt động.)

5. It's working on a computer that gives má headaches.

(Đó là thao tác bên trên một PC cái tuy nhiên khiến cho tôi nhức đầu.)

Grammar 6

Video chỉ dẫn giải

6. Write new sentences with a similar meaning. Use the to-infinitive after adjective.

(Viết lại trở nên những câu mới nhất với nghĩa tương tự động. Dùng động kể từ vẹn toàn mầu với TO sau tính kể từ.)

1. It's quite easy đồ sộ find our school.

(Khá dễ dàng nhằm nhìn thấy ngôi trường học tập của công ty chúng tôi.)

Our school is _____________.

2. It's difficult đồ sộ translate the paragraph.

(Thật khó khăn nhằm dịch đoạn văn này.)

The paragraph _____________.

3. I am happy that I work for the school library.

(Tôi mừng mừng vì thế tôi thao tác mang lại tủ sách ngôi trường.)

I am delighted _____________.

4. She was amazed that she saw him at the buổi tiệc ngọt.

(Cô ấy thấy không thể tinh được Lúc cô ấy nhận ra anh ấy ở buổi tiệc.)

She was very surprised _____________.

5. I was sad when I heard your grandma was ill.

(Tôi thấy buồn Lúc tôi nghe tin cẩn bà của khách hàng bị xót.)

I was sorry _____________.

Lời giải chi tiết:

1. Our school is quite easy đồ sộ find. 

(Trường công ty chúng tôi khá dễ dàng mò mẫm.)

2. The paragraph is difficult đồ sộ translate. 

(Đoạn văn này khó khăn dịch thiệt.)

3. I am delighted đồ sộ work for the school library. 

(Tôi thấy mừng vì thế được thao tác mang lại tủ sách ngôi trường.)

4. She was very surprised đồ sộ see him at the buổi tiệc ngọt. 

Xem thêm: tuyệt thế thần y nghịch thiên ma phi

(Cô ấy đặc biệt kinh ngạc Lúc nhận ra anh ấy ở buổi tiệc.)

5. I was sorry đồ sộ hear that your grandma was ill. 

(Tôi lấy thực hiện tiếc lúc nghe đến được tin cẩn bà các bạn bị xót.)