tài khoản 331 là gì

TÀI KHOẢN 331 - PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN

(Thông tư 133/2016/TT-BTC)

Bạn đang xem: tài khoản 331 là gì

✵ ✵

Nguyên tắc nối tiếp toán

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản

Phương pháp hoạnh họe toán nối tiếp toán

về cuối trang

1. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

a) Tài khoản này dùng làm phản ánh tình hình thanh toán giao dịch về những số tiền nợ cần trả của công ty cho tất cả những người cung cấp vật tư, sản phẩm & hàng hóa, người cung ứng cty, người cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, những số vốn liếng tài chủ yếu theo đuổi ăn ý đồng tài chính đã ký kết không còn. Tài khoản này cũng khá được dùng làm phản ánh tình hình thanh toán giao dịch về những số tiền nợ cần trả cho tất cả những người nhận thầu xây thi công chủ yếu, phụ. Không phản ánh vô thông tin tài khoản này những nhiệm vụ mua sắm trả chi phí ngay lập tức.

b) Nợ cần trả cho tất cả những người cung cấp, người cung ứng, người nhận thầu xây thi công rất cần được hoạnh họe toán cụ thể cho tới từng đối tượng người tiêu dùng cần trả. Trong cụ thể từng đối tượng người tiêu dùng cần trả, thông tin tài khoản này phản ánh cả số chi phí vẫn ứng trước cho tất cả những người cung cấp, người cung ứng, người nhận thầu xây thi công tuy nhiên ko sẽ có được thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, cty, lượng xây thi công hoàn thiện chuyển giao.

c) Cạnh giao phó nhập vào ủy thác ghi nhận bên trên thông tin tài khoản này số chi phí cần trả cho tất cả những người cung cấp vé về mặt hàng nhập vào trải qua mặt mũi nhận nhập vào ủy thác như khoản cần trả người cung cấp thường thì.

d) Những vật tư, sản phẩm & hàng hóa, cty đã nhận được, nhập kho tuy nhiên cho tới thời điểm cuối kỳ vẫn chưa xuất hiện hóa đơn thì dùng giá chỉ tạm thời tính nhằm ghi bong và cần kiểm soát và điều chỉnh về giá chỉ thực tiễn Khi sẽ có được hóa đơn hoặc thông tin đầu tiên của những người cung cấp.

đ) Khi hoạnh họe toán cụ thể những khoản này, kế toán tài chính cần hoạnh họe toán rõ nét, phân minh những khoản khuyến mãi thanh toán giao dịch, khuyến mãi thương nghiệp, hạn chế giá chỉ mặt hàng cung cấp của những người cung cấp, người cung ứng nếu như không được phản ánh vô hóa đơn mua sắm.

về đầu trang

2. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 331 – PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BÁN

Bên Nợ:

- Số chi phí vẫn trả cho tất cả những người cung cấp vật tư, sản phẩm & hàng hóa, người cung ứng cty,người nhận thầu xây lắp;

- Số chi phí ứng trước cho tất cả những người cung cấp, người cung ứng, người nhận thầu xây thi công tuy nhiên ko sẽ có được vật tư, sản phẩm & hàng hóa, cty, lượng thành phầm xây thi công hoàn thiện cung cấp giao;

- Số chi phí người cung cấp gật đầu hạn chế giá chỉ sản phẩm & hàng hóa hoặc cty vẫn giao phó theo đuổi ăn ý đồng;

- Chiết khấu thanh toán giao dịch và khuyến mãi thương nghiệp được người cung cấp gật đầu cho tới công ty hạn chế trừ vô số tiền nợ cần trả cho tất cả những người bán;

- Giá trị vật tư, sản phẩm & hàng hóa thiếu vắng, xoàng xĩnh phẩm hóa học Khi kiểm nhận và trả lại sức bán;

- Điều chỉnh số chênh chéo thân mật giá chỉ tạm thời tính to hơn giá chỉ thực tiễn của số vật tư, sản phẩm & hàng hóa, cty đã nhận được, Khi đem hóa đơn hoặc thông tin chủ yếu thức;

- Đánh giá chỉ lại những khoản cần trả cho tất cả những người cung cấp là khoản mục chi phí tệ đem gốc nước ngoài tệ (trường ăn ý tỷ giá chỉ nước ngoài tệ giam cầm đối với đồng xu tiền ghi bong nối tiếp toán).

Bên Có:

- Số chi phí cần trả cho tất cả những người cung cấp vật tư, sản phẩm & hàng hóa, người cung ứng cty và người nhận thầu xây lắp;

- Điều chỉnh số chênh chéo thân mật giá chỉ tạm thời tính nhỏ rộng lớn giá chỉ thực tiễn của bong vật tư, sản phẩm & hàng hóa, cty đã nhận được, Khi đem hóa đơn hoặc thông tin giá chỉ chủ yếu thức;

- Đánh giá chỉ lại những khoản cần trả cho tất cả những người cung cấp là khoản mục chi phí tệ đem gốc nước ngoài tệ (trường ăn ý tỷ giá chỉ nước ngoài tệ tăng đối với đồng xu tiền ghi bong nối tiếp toán).

Số dư mặt mũi Có: Số chi phí còn cần trả cho tất cả những người cung cấp, người cung ứng, người nhận thầu xây thi công.

Tài khoản này rất có thể đem số dư mặt mũi Nợ: Số dư mặt mũi Nợ (nếu có) phản ánh số chi phí vẫn ứng trước cho tất cả những người cung cấp hoặc bong chi phí vẫn trả nhiều hơn thế nữa số cần trả cho tất cả những người cung cấp theo đuổi dõi cụ thể của từng đối tượng người tiêu dùng rõ ràng. Khi lập Báo cáo tài chủ yếu, cần lấy số dư cụ thể của từng đối tượng người tiêu dùng phản ánh ở thông tin tài khoản này nhằm ghi 2 tiêu chí mặt mũi “Tài sản” và mặt mũi “Nguồn vốn”.

về đầu trang

3. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN MỘT SỐ GIAO DỊCH KINH TẾ CHỦ YẾU

3.1. Mua vật tư, sản phẩm & hàng hóa ko trả chi phí người cung cấp về nhập kho vô tình huống hoạnh họe toán mặt hàng tồn kho theo đuổi cách thức kê khai thông thường xuyên hoặc lúc mua TSCĐ:

a) Trường ăn ý mua sắm vô trong nước, ghi:

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 157, 211(giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp (tổng giá chỉ thanh toán).

- Trường ăn ý thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì độ quý hiếm vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ bao hàm cả thuế GTGT (tổng giá chỉ thanh toán).

b) Trường ăn ý nhập vào, ghi:

- Phản ánh độ quý hiếm mặt hàng nhập vào bao hàm cả thuế TTĐB, thuế NK, thuế BVMT (nếu có) và thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 157, 211

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp

Có TK 3332 - Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 - Thuế xuất nhập vào (chi tiết thuế nhập vào, nếu như có)

Có TK 33381 - Thuế đảm bảo môi trường xung quanh.

Có TK 3331- Thuế GTGT cần nộp (33312)(Thuế GTGT của mặt hàng nhập vào ko được khấu trừ).

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ(1331, 1332)

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33312).

3.2. Mua vật tư, sản phẩm & hàng hóa ko trả chi phí người cung cấp vé về nhập kho vô tình huống hoạnh họe toán mặt hàng tồn kho theo đuổi cách thức kiểm kê tấp tểnh kỳ:

a. Trường ăn ý mua sắm vô nội địa:

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 611 - Mua mặt hàng (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp (tổng giá chỉ thanh toán).

- Trường ăn ý thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì độ quý hiếm vật tư, sản phẩm & hàng hóa bao hàm cả thuế GTGT (tổng giá chỉ thanh toán).

b. Trường ăn ý nhập vào, ghi:

- Phản ánh độ quý hiếm mặt hàng nhập vào bao hàm cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có) và thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 611 - Mua mặt hàng.

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33312) (Thuế GTGT nguồn vào của mặt hàng nhập vào ko được khấu trừ)

Có TK 3332 - Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 - Thuế xuất nhập vào (chi tiết thuế nhập vào, nếu như có)

Có TK 33381 - Thuế đảm bảo môi trường xung quanh.

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ(1331)

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (33312).

3.3. Trường ăn ý đơn vị chức năng đem triển khai góp vốn đầu tư XDCB theo đuổi công thức giao phó thầu, Khi nhận lượng xây thi công hoàn thiện chuyển giao của mặt mũi nhận thầu xây thi công, địa thế căn cứ ăn ý đồng giao phó thầu và biên phiên bản chuyển giao lượng xây thi công, hóa đơn lượng xây thi công trả thành:

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp (tổng giá chỉ thanh toán).

- Trường ăn ý thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì độ quý hiếm góp vốn đầu tư XDCB bao hàm cả thuế GTGT (tổng giá chỉ thanh toán).

3.4. Khi ứng trước chi phí hoặc thanh toán giao dịch số chi phí cần trả cho tất cả những người cung cấp vật tư, sản phẩm & hàng hóa, người cung ứng cty, người nhận thầu xây thi công, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người bán

Có những TK 111, 112, 341, ...

3.5. Trường ăn ý ứng trước chi phí cho tất cả những người bán sản phẩm và cung ứng cty vì thế nước ngoài tệ:

Xem thêm: cập nhật clash of clans 2022

- Ghi nhận số chi phí ứng trước cho tất cả những người bán sản phẩm và cung ứng cty vì thế nước ngoài tệ theo đuổi tỷ giá chỉ giao dịch thanh toán thực tiễn bên trên thời gian ứng trước, ghi:

+ Trường ăn ý mặt mũi Có TK chi phí dùng tỷ giá chỉ ghi sổ:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp (tỷ giá chỉ giao dịch thanh toán thực tế)

Nợ TK 635 - Chi tiêu tài chủ yếu (nếu đột biến lỗ tỷ giá)

Có những TK 111, 112(1112, 1122) (tỷ giá chỉ ghi bong BQGQ)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu (nếu đột biến lãi tỷ giá).

+ Trường ăn ý mặt mũi Có TK chi phí dùng tỷ giá chỉ giao dịch thanh toán thực tiễn :

Nợ TK 331- Phải trả cho tất cả những người bán

Có những TK 111, 112(1112, 1122)

Khoản chênh chéo tỷ giá chỉ đột biến vô kỳ được ghi nhận ngay lập tức bên trên thời gian ứng trước chi phí cho tất cả những người cung cấp hoặc ghi nhận định và đánh giá kỳ tùy từng Điểm sáng hoạt động và sinh hoạt sale và đòi hỏi quản lý và vận hành của công ty.

(+) Nếu đột biến lỗ chênh chéo tỷ giá chỉ, ghi:

Nợ TK 635 - Chi tiêu tài chủ yếu (chênh chéo thân mật tỷ giá chỉ ghi bong của thông tin tài khoản chi phí to hơn tỷ giá chỉ giao dịch thanh toán thực tiễn bên trên thời gian ứng trước)

Có những TK 111, 112(1112, 1122), 331

(+) Nếu đột biến lãi chênh chéo tỷ giá chỉ, ghi:

Nợ những TK 111, 112(1112, 1122), 331 (chênh chéo thân mật tỷ giá chỉ ghi bong của thông tin tài khoản chi phí nhỏ rộng lớn tỷ giá chỉ giao dịch thanh toán thực tiễn bên trên thời gian ứng trước)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu.

- Khi nhận sản phẩm & hàng hóa, cty, gia tài cố định và thắt chặt, nghiệm thu sát hoạch lượng XDCB hoàn thiện độ quý hiếm gia tài mua sắm, ngân sách XDCB dở dang, nợ cần trả người cung cấp ứng với số chi phí ứng trước được ghi nhận theo đuổi tỷ giá chỉ giao dịch thanh toán thực tiễn bên trên thời gian ứng trước, phần độ quý hiếm ứng với số còn cần trả được ghi nhận theo đuổi tỷ giá chỉ giao dịch thanh toán thực tiễn bên trên thời gian ghi nhận gia tài, ghi:

Có những TK 151, 152, 153, 156, 211, 241,...

Có TK 331- Phải trả cho tất cả những người cung cấp.

- 3.6. Khi nhận lại chi phí vì thế người cung cấp trả lại số chi phí vẫn ứng trước vì thế ko cung ứng được sản phẩm & hàng hóa, dich vụ, ghi:

Nợ những TK 111, 112.

Có TK 331- Phải trả cho tất cả những người cung cấp.

3.7. Nhận cty cung ứng (chi phí vận fake sản phẩm & hàng hóa, năng lượng điện, nước, điện thoại thông minh, truy thuế kiểm toán, tư vấn, lăng xê, cty khác) cua người bán:

- Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 156, 241, 242, 642, 635, 811

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 331- Phải trả cho tất cả những người cung cấp (tổng giá chỉ thanh toán).

- Trường ăn ý thuế GTGT nguồn vào ko được khấu trừ thì độ quý hiếm cty bao hàm cả thuế GTGT (tổng giá chỉ thanh toán).

3.8. Khoản khuyến mãi thanh toán giao dịch được phía lúc mua vật tư, sản phẩm & hàng hóa, TSCĐ vì thế thanh toán giao dịch trước thời hạn được trừ vô số tiền nợ cần trả người cung cấp, người cung ứng, ghi:

Nợ TK 331- Phải trả cho tất cả những người bán

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu.

3.9. Trường ăn ý vật tư, sản phẩm & hàng hóa mua sắm vô cần trả lại hoặc được người cung cấp gật đầu hạn chế giá chỉ vì thế ko trúng quy cơ hội, phẩm hóa học được xem trừ vô số tiền nợ cần trả cho tất cả những người cung cấp, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người bán

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có những TK 152, 153, 156, 611, ...

3.10. Trường ăn ý những số tiền nợ cần trả cho tất cả những người cung cấp không kiếm đi ra mái ấm nợ hoặc mái ấm nợ ko đòi hỏi và được xử lý ghi tăng thu nhập không giống của công ty, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người bán

Có TK 711 - Thu nhập không giống.

3.11. Đối với mái ấm thầu chủ yếu, Khi xác lập độ quý hiếm lượng xây thi công cần trả cho tới mái ấm thầu phụ theo đuổi ăn ý đồng tài chính đã ký kết kết, địa thế căn cứ vô hóa đơn, phiếu giá chỉ dự án công trình, biên phiên bản nghiệm thu sát hoạch lượng xây thi công hoàn thiện và ăn ý đồng giao phó thầu phụ, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn liếng mặt hàng cung cấp (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp (tổng số chi phí cần trả cho tới mái ấm thầu phụ bao gồm cả thuế GTGT đầu vào).

3.12. Trường ăn ý công ty nhận bán sản phẩm đại lý, bán giá chuẩn, hưởng trọn huê hồng.

- Khi nhận mặt hàng cung cấp đại lý, công ty dữ thế chủ động theo đuổi dõi và biên chép vấn đề về mặt hàng nhận cung cấp đại lý vô phần thuyết minh Báo cáo tài chủ yếu.

- Khi bán sản phẩm nhận đại lý, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131(tổng giá chỉ thanh toán)

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp (giá giao phó cung cấp đại lý + thuế).

Đồng thời công ty theo đuổi dõi và biên chép vấn đề về mặt hàng nhận cung cấp đại lý vẫn xuất cung cấp vô phần thuyết minh Báo cáo tài chủ yếu.

- Khi xác lập huê hồng đại lý thừa hưởng, tính vô lệch giá huê hồng về bán sản phẩm đại lý, ghi:

Nợ TK 331 - Phải cho tất cả những người bán

Có TK 511 - Doanh thu cung cấp hàng và cung ứng dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT cần nộp (nếu có).

- Khi thanh toán giao dịch chi phí cho tới mặt mũi phục vụ đại lý, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp (giá cung cấp trừ (-) huê hồng đại lý)

Có những TK 111, 112.

3.13. Kế toán cần trả cho tất cả những người cung cấp bên trên đơn vị chức năng giao phó ủy thác nhập khẩu:

- Khi trả trước một số tiền ủy thác mua sắm theo đuổi ăn ý đồng ủy thác nhập vào cho tới đơn vị chức năng nhận ủy thác nhập vào cởi LC… địa thế căn cứ những triệu chứng kể từ tương quan, ghi:

Nợ TK 331- Phải trả cho tất cả những người cung cấp (chi tiết cho tới từng đơn vị chức năng nhận ủy thác)

Có những TK 111, 112.

- Khi nhận mặt hàng ủy thác nhập vào vì thế mặt mũi nhận ủy giác giao phó trả, kế toán tài chính triển khai như so với với mặt hàng nhập vào thường thì.

- Khi trả chi phí cho tới đơn vị chức năng nhận ủy thác nhập vào về số chi phí mặt hàng nhập vào và ngân sách tương quan thẳng cho tới mặt hàng nhập vào, địa thế căn cứ những triệu chứng kể từ tương quan, ghi:

Nợ TK 331- Phải trả cho tất cả những người cung cấp (chi tiết cho tới từng đơn vị chức năng nhận ủy thác)

Có những TK 111, 112.

- Phí ủy thác nhập vào cần trả đơn vị chức năng nhận ủy thác được xem vô độ quý hiếm mặt hàng nhập vào, địa thế căn cứ những triệu chứng kể từ tương quan, ghi:

Nợ những TK 151, 152, 156, 211, ...

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp (chi tiết từng đơn vị chức năng nhận ủy thác).

- Việc thanh toán giao dịch nhiệm vụ thuế so với mặt hàng nhập vào triển khai theo đuổi quy tấp tểnh của TK 333 – Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước.

- Đơn vị nhận ủy thác ko dùng thông tin tài khoản này nhằm phản ánh những nhiệm vụ thanh toán giao dịch ủy thác tuy nhiên phản ánh qua quýt những TK 138 và 338.

3.14. Tại thời gian lập BCTC, số dư nợ cần trả cho tất cả những người cung cấp là khoản tiềm năng chi phí tệ đem gốc nước ngoài tệ được Reviews theo đuổi tỷ giá chỉ chuyển khoản qua ngân hàng tầm thời điểm cuối kỳ của ngân hàng thương nghiệp điểm công ty thông thường xuyên đem giao phó dịch:

- Nếu tỷ giá chỉ nước ngoài tệ hạn chế đối với đồng xu tiền ghi bong kế toán tài chính, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho tất cả những người bán

Có TK 413 - Chênh chéo tỷ giá chỉ hối hận đoái.

- Nếu tỷ giá chỉ nước ngoài tệ tăng đối với đồng xu tiền ghi bong kế toán tài chính, ghi:

Xem thêm: after midnight skin chap 1

Nợ TK 413 - Chênh chéo tỷ giá chỉ hối hận đoái.

Có TK 331 - Phải trả cho tất cả những người cung cấp.

về đầu trang