thần hồn nát thần tính

From Wiktionary, the không lấy phí dictionary

Jump to tát navigation Jump to tát search

Bạn đang xem: thần hồn nát thần tính

Vietnamese[edit]

Etymology[edit]

Chinese 神魂 (shénhún, literally divine/mental soul) + nát (to cow) + Chinese 神性 (shénxìng, literally divine/mental quality)

Xem thêm: cập nhật clash of clans 2022

Xem thêm: ngô kiến huy giả vờ yêu

Phrase[edit]

thần hồn nát thần tính

  1. (humorous) the person in question is/was scared of their own shadow; the person in question inadvertently scares/scared themselves; the person in question has/had an irrational fear

Retrieved from "https://dug.edu.vn/w/index.php?title=thần_hồn_nát_thần_tính&oldid=77936120"