toán lớp 4 trang 137 138

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 137 138

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\( \displaystyle a)\,\,\,{5 \over 9}:{4 \over 7};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)         \( \displaystyle b)\,\,{1 \over 5}:{1 \over 3};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)    \( \displaystyle c)\,\,1:{2 \over 3}.\)

Phương pháp giải:

Muốn phân tách nhị phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược. 

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle\eqalign{
& a)\,\,\,{5 \over 9}:{4 \over 7} = {5 \over 9} \times {7 \over 4} = {{5 \times 7} \over {9 \times 4}} = {{35} \over {36}}; \cr 
& b)\,\,{1 \over 5}:{1 \over 3} = {1 \over 5} \times {3 \over 1}  = {3 \over 5}; \cr 
& c)\,\,1:{2 \over 3} = 1 \times {3 \over 2}  = {3 \over 2} \cdot \cr} \)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính (theo mẫu):

Mẫu: \( \displaystyle{3 \over 4}:2 = {3 \over 4}:{2 \over 1} = {3 \over 4} \times {1 \over 2} = {3 \over 8}\)

Ta rất có thể viết lách gọn gàng như sau:  \( \displaystyle{3 \over 4}:2 = {3 \over {4 \times 2}} = {3 \over 8} \cdot \)

\( \displaystyle a)\,\,{5 \over 7}:3;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,{1 \over 2}:5;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,c)\,{2 \over 3}:4 \cdot \)

Phương pháp giải:

 Ta rất có thể viết lách số đương nhiên bên dưới dạng phân số với kiểu số là \(1\), tiếp sau đó triển khai luật lệ phân tách nhị phân số như thường thì hoặc thực hiện tắt như ví dụ kiểu.

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle \eqalign{
& a)\,\,{5 \over 7}:3 = {5 \over {7 \times 3}} = {5 \over {21}}; \cr 
& b)\,\,{1 \over 2}:5 = {1 \over {2 \times 5}} = {1 \over {10}}; \cr 
& c)\,\,{2 \over 3}:4 = {2 \over {3 \times 4}} = {2 \over {12}} = {1 \over 6} \cdot \cr} \)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính:

\( \displaystyle a)\,{3 \over 4} \times {2 \over 9} + {1 \over 3};\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)             \( \displaystyle b)\,\,{1 \over 4}:{1 \over 3} - {1 \over 2} \cdot \)

Phương pháp giải:

Biểu thức với chứa chấp những luật lệ tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao triển khai luật lệ nhân, phân tách trước, triển khai luật lệ nằm trong, trừ sau.

Xem thêm: truyện tình yêu thứ 3

Lời giải chi tiết:

\( \displaystyle a)\,{3 \over 4} \times {2 \over 9} + {1 \over 3} = {6 \over 36} + {1 \over 3}\)\( \displaystyle= {1 \over 6} + {1 \over 3} ={1 \over 6} + {2 \over 6} \)\(\displaystyle= {3 \over 6} = {1 \over 2}\)

\( \displaystyle b)\,\,{1 \over 4}:{1 \over 3} - {1 \over 2} = {1 \over 4} \times {3 \over 1} - {1 \over 2} \) \(\displaystyle  \) \( \displaystyle= {3 \over 4} - {1 \over 2} = {3 \over 4} - {2 \over 4} \) \( \displaystyle = {1 \over 4} \cdot \)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một miếng vườn hình chữ nhật với chiều lâu năm \(60m\), chiều rộng lớn bẳng \( \displaystyle{3 \over 5}\) chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S miếng vườn cơ.

Phương pháp giải:

 - Tính chiều rộng lớn = chiều lâu năm \( \displaystyle \times  {3 \over 5}\)

 - Chu vi = (chiều lâu năm \(+\) chiều rộng) \( \displaystyle \times\; 2 \) 

 - Diện tích = chiều dài \( \displaystyle \times \) chiều rộng 

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mảnh vườn hình chữ nhật

Chiều dài: 60m

Chiều rộng: \( \displaystyle{3 \over 5}\) chiều dài

Chu vi: ...?  Diện tích: ....?

Bài giải

Chiều rộng lớn của miếng vườn cơ là: 

\( \displaystyle 60 \times  {3 \over 5}  = 36\,\,(m)\)

Chu vi miếng vườn cơ là: 

\( \displaystyle\left( {60 + 36} \right) \times 2 = 192\,\,(m)\)

Diện tích miếng vườn cơ là:

\( \displaystyle60 \times 36 = 2160\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Xem thêm: anime ngôn tình học đường

               Đáp số: Chu vi: \( \displaystyle192m\;;\)

                                    Diện tích: \( \displaystyle2160{{m^2}}.\)

Loigiaihay.com