xuyên nhanh nữ phụ tới rồi

 • Reads 3,022,490
 • Votes 112,361
 • Parts 149

Ongoing, First published Oct 14, 2019

Bạn đang xem: xuyên nhanh nữ phụ tới rồi

Table of contents

 • 【𝑻𝑮1】➢Chương 1: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Thu, Oct 17, 2019

 • ➢Chương 2: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Thu, Oct 17, 2019

 • ➢Chương 3: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Thu, Oct 17, 2019

 • ➢Chương 4: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Fri, Oct 18, 2019

 • ➢Chương 5: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Sat, Oct 19, 2019

 • ➢Chương 6: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Sat, Oct 19, 2019

 • ➢Chương 7: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Sat, Oct 19, 2019

 • ➢Chương 8: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Sun, Oct đôi mươi, 2019

 • ➢Chương 9: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Mon, Oct 21, 2019

 • ➢Chương 10: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Thu, Oct 24, 2019

 • ➢Chương 11: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Thu, Oct 24, 2019

 • ➢Chương 12: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Thu, Oct 24, 2019

 • ➢Chương 13: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Fri, Oct 25, 2019

 • ➢Chương 14: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Sat, Oct 26, 2019

 • ➢Chương 15: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Sun, Oct 27, 2019

 • ➢Chương 16: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Sun, Oct 27, 2019

 • ➢Chương 17: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Tue, Oct 29, 2019

 • ➢Chương 18: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Tue, Oct 29, 2019

 • ➢Chương 19: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Wed, Oct 30, 2019

 • ➢Chương 20: Kiệu hoa fake khuyết điểm phong

  Thu, Oct 31, 2019

 • ➢Chương 21: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Fri, Nov 1, 2019

 • ➢Chương 22: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Sat, Nov 2, 2019

 • ➢Chương 23: Kiệu hoa fake khuyết điểm phòng

  Sat, Nov 2, 2019

 • 【𝑻𝑮2】➢Chương 24: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 2, 2019

 • ➢Chương 25: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sun, Nov 3, 2019

 • ➢Chương 26: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sun, Nov 3, 2019

 • ➢Chương 27: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Mon, Nov 4, 2019

 • ➢Chương 28.1: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Mon, Nov 4, 2019

 • ➢Chương 28.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov 6, 2019

 • ➢Chương 29: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov 6, 2019

 • ➢Chương 30: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov 6, 2019

 • ➢Chương 31.1: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov 6, 2019

 • ➢Chương 31.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov 6, 2019

 • ➢Chương 32.1: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov 6, 2019

 • ➢Chương 32.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 9, 2019

 • ➢Chương 33.1: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 9, 2019

 • ➢Chương 33.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 9, 2019

 • ➢Chương 34.1: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 9, 2019

 • ➢Chương 34.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 9, 2019

 • ➢Chương 35: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov 13, 2019

 • ➢Chương 36: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov 13, 2019

 • ➢Chương 37: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 16, 2019

 • ➢Chương 38: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 16, 2019

 • ➢Chương 39: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 16, 2019

 • ➢Chương 40: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 16, 2019

 • ➢Chương 41: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov đôi mươi, 2019

 • ➢Chương 42: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov đôi mươi, 2019

 • ➢Chương 43: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov đôi mươi, 2019

 • ➢Chương 44.1: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov đôi mươi, 2019

 • ➢Chương 44.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Nov đôi mươi, 2019

 • ➢Chương 45: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Thu, Nov 21, 2019

 • ➢Chương 46: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Fri, Nov 29, 2019

 • ➢Chương 46.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Fri, Nov 29, 2019

 • ➢Chương 47: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Fri, Nov 29, 2019

 • ➢Chương 48: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Fri, Nov 29, 2019

 • ➢Chương 48.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 30, 2019

 • ➢Chương 49: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 30, 2019

 • ➢Chương 49.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Nov 30, 2019

 • ➢Chương 50: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sun, Dec 8, 2019

 • ➢Chương 50.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sun, Dec 8, 2019

 • ➢Chương 51: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sun, Dec 8, 2019

 • ➢Chương 52: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sun, Dec 8, 2019

 • ➢Chương 53: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sun, Dec 8, 2019

 • ➢Chương 53.2: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sun, Dec 8, 2019

 • ➢Chương 54: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Tue, Jan 14, 2020

 • ➢Chương 55: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Tue, Jan 14, 2020

 • ➢Chương 56: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Jan 18, 2020

 • ➢Chương 57: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Mon, Mar 16, 2020

 • ➢Chương 58: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Mon, Mar 16, 2020

 • ➢Chương 59: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Mon, Mar 16, 2020

 • ➢Chương 60: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Tue, Mar 17, 2020

 • ➢Chương 61: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Tue, Mar 17, 2020

 • ➢Chương 62: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Tue, Mar 17, 2020

 • ➢Chương 63: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Mar 18, 2020

  Xem thêm: dịch truyện kiếm tiền trên mangatoon

 • ➢Chương 64: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Mar 18, 2020

 • ➢Chương 65: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Thu, Mar 19, 2020

 • ➢Chương 66: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Thu, Mar 19, 2020

 • ➢Chương 67: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Thu, Mar 19, 2020

 • ➢Chương 68: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Thu, Mar 19, 2020

 • ➢Chương 69: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Apr 4, 2020

 • ➢Chương 70: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Apr 4, 2020

 • ➢Chương 71: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Apr 4, 2020

 • ➢Chương 72: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Tue, Apr 7, 2020

 • ➢Chương 73: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Tue, Apr 7, 2020

 • ➢Chương 74: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Apr 8, 2020

 • ➢Chương 75: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Apr 8, 2020

 • ➢Chương 76: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Apr 8, 2020

 • ➢Chương 77: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Wed, Apr 8, 2020

 • ➢Chương 78: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Fri, Apr 10, 2020

 • ➢Chương 79: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Fri, Apr 10, 2020

 • ➢Chương 80: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Fri, Apr 10, 2020

 • ➢Chương 81: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Fri, Apr 10, 2020

 • ➢Chương 82: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Apr 11, 2020

 • ➢Chương 83: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Apr 11, 2020

 • ➢Chương 84: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Apr 11, 2020

 • ➢Chương 85: Đối phó với những phái nam nhân hình họa hậu

  Sat, Apr 11, 2020

 • 【𝑻𝑮3】➢Chương 86: Khi mạt thế đến

  Mon, Apr 13, 2020

 • ➢Chương 87: Khi mạt thế đến

  Mon, Apr 13, 2020

 • ➢Chương 88: Khi mạt thế đến

  Mon, Apr 13, 2020

 • ➢Chương 89: Khi mạt thế đến

  Mon, Apr 13, 2020

 • ➢Chương 90: Khi mạt thế đến

  Tue, Apr 14, 2020

 • ➢Chương 91: Khi mạt thế đến

  Tue, Apr 14, 2020

 • ➢Chương 92: Khi mạt thế đến

  Tue, Apr 14, 2020

 • ➢Chương 93: Khi mạt thế đến

  Tue, Apr 14, 2020

 • ➢Chương 94: Khi mạt thế đến

  Thu, Apr 16, 2020

 • ➢Chương 95: Khi mạt thế đến

  Thu, Apr 16, 2020

 • ➢Chương 96: Khi mạt thế đến

  Thu, Apr 16, 2020

 • ➢Chương 97: Khi mạt thế đến

  Thu, Apr 16, 2020

 • ➢Chương 98: Khi mạt thế đến

  Thu, Apr 16, 2020

 • ➢Chương 99: Khi mạt thế đến

  Sat, Apr 18, 2020

 • ➢Chương 100: Khi mạt thế đến

  Sat, Apr 18, 2020

 • ➢Chương 101: Khi mạt thế đến

  Sat, Apr 18, 2020

 • ➢Chương 102: Khi mạt thế đến

  Sat, Apr 18, 2020

 • ➢Chương 103: Khi mạt thế đến

  Sat, Apr 18, 2020

 • ➢Chương 104: Khi mạt thế đến

  Sat, Apr 18, 2020

 • ➢Chương 105: Khi mạt thế đến

  Sun, Apr 19, 2020

 • ➢Chương 106: Khi mạt thế đến

  Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • ➢Chương 107: Khi mạt thế đến

  Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • ➢Chương 108: Khi mạt thế đến

  Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • ➢Chương 109: Khi mạt thế đến

  Mon, Apr đôi mươi, 2020

 • ➢Chương 110: Khi mạt thế đến

  Tue, Apr 21, 2020

 • ➢Chương 111: Khi mạt thế đến

  Tue, Apr 21, 2020

 • ➢Chương 112: Khi mạt thế đến

  Sat, Apr 25, 2020

 • ➢Chương 113: Khi mạt thế đến

  Sat, Apr 25, 2020

 • ➢Chương 114: Khi mạt thế đến

  Sat, Apr 25, 2020

 • ➢Chương 115: Khi mạt thế đến

  Sun, Apr 26, 2020

 • ➢Chương 116: Khi mạt thế đến

  Sun, Apr 26, 2020

 • ➢Chương 117: Khi mạt thế đến

  Sun, Apr 26, 2020

 • ➢Chương 118: Khi mạt thế đến

  Thu, Apr 30, 2020

 • ➢Chương 119: Khi mạt thế đến

  Thu, Apr 30, 2020

 • ➢Chương 120: Khi mạt thế đến

  Thu, Apr 30, 2020

 • ➢Chương 121: Khi mạt thế đến

  Thu, Apr 30, 2020

 • ➢Chương 122: Khi mạt thế đến

  Thu, Apr 30, 2020

 • ➢Chương 123: Khi mạt thế đến

  Fri, May 1, 2020

 • ➢Chương 124: Khi mạt thế đến

  Fri, May 1, 2020

 • ➢Chương 125: Khi mạt thế đến

  Fri, May 1, 2020

 • ➢Chương 126: Khi mạt thế đến

  Fri, May 1, 2020

 • ➢Chương 127: Khi mạt thế đến

  Tue, May 19, 2020

 • ➢Chương 128: Khi mạt thế đến

  Tue, May 19, 2020

 • ➢Chương 129: Khi mạt thế đến

  Sun, May 24, 2020

 • ➢Chương 130: Khi mạt thế đến

  Sun, May 24, 2020

 • ➢Chương 131: Khi mạt thế đến

  Sun, May 24, 2020

 • ➢Chương 132: Khi mạt thế đến

  Sun, May 24, 2020

 • ➢Chương 133: Khi mạt thế đến

  Sun, May 24, 2020

 • ➢Chương 134: Khi mạt thế đến

  Sun, May 31, 2020

 • ➢Chương 135: Khi mạt thế đến

  Sun, May 31, 2020

 • ➢Chương 136: Khi mạt thế đến

  Sun, May 31, 2020

 • ➢Chương 137: Khi mạt thế đến

  Xem thêm: pháp sư mù phần 2

  Sun, May 31, 2020

 • ➢Chương 138: Khi mạt thế đến

  Sun, May 31, 2020

💮 Hán Việt: Khoái xuyên chi nữ giới phối lai liễu (H)
  
  💮 Tác giả: Ngã Ái Băng Kỳ Lâm
  
  💮 Lịch đăng: 1 ngày/ 1c
  
  💮 Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Mạt thế, H văn, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh chóng, Nữ phụ, Giới vui chơi giải trí, NP, 1v1
  
  🌹 VĂN ÁN:
  
  Lê Viện là 1 thư ký, cuộc sống đời thường thường ngày thường rất vất vả.
  
  Một ngày nọ, cô bắt gặp được một khối hệ thống, bị khối hệ thống mang lại những trái đất không giống nhau, trở nên nữ giới nhì, nữ giới phụ vương, nữ giới tứ... Thậm chí là hero phản diện.
  
  Tại từng trái đất, cô cần gom khối hệ thống tích lũy những loại linh khí, tuy nhiên những linh khí nhận được đòi hỏi cần kể từ bên trên người những phái nam nhân vô cùng phẩm.
  
  Có trái đất 1v1, đem trái đất NP
  
  ▪︎Ngày xẻ hố: 18/10/2019