không phải là sói nhưng cũng đừng là cừu

"Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu" của người sáng tác Lê Báo Ngọc là một trong cuốn sách khác biệt, hùn triết lý cho những người phát âm về phong thái sinh sống và thao tác một cơ hội hiệu suất cao tuy nhiên ko cần thiết phát triển thành "sói" hoặc "cừu".

Chương 1: Định nghĩa "sói" và "cừu"

Bạn đang xem: không phải là sói nhưng cũng đừng là cừu

Chương 2: Làm sao nhằm ko phát triển thành sói

Chương 3: Làm sao nhằm ko phát triển thành cừu

Chương 4: Đường chuồn của những người dân ko nên sói, ko nên cừu

Chương 5: Kỹ năng tiếp xúc hiệu quả

Chương 6: Xây dựng một môi trường xung quanh thao tác tích cực

Chương 7: Hành trình tự động trả thiện

Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong

Hành trình tự động hoàn mỹ - Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu

Read More

Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong

Kỹ năng tiếp xúc hiệu suất cao - Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu

Read More

Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong

Read More

Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong

Read More

Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong

Read More

Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu John Duong

"Không Phải Sói Nhưng Cũng Đừng Là Cừu" của người sáng tác Lê Báo Ngọc

Read More

Tác giả

Bình luận