luyện tập chung trang 73

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: luyện tập chung trang 73

Video chỉ dẫn giải

Đặt tính rồi tính : 

a) \(266,22 : 34\) ;                     b) \(483 : 35\) ;

c)  \(91,08 : 3,6\) ;                     d) \(3: 6,25.\)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính bám theo những quy tắc vẫn học tập về phép tắc phân tách số thập phân. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \((128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32 \)

b) \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\)

Phương pháp giải:

- Biểu thức đem vệt ngoặc thì tớ tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức đem chứa phép nhân, phép tắc phân tách, phép tắc nằm trong và phép tắc trừ thì tớ tính phép tắc nhân, phép tắc phân tách trước, phép

cộng và phép tắc trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((128,4 - 73,2) : 2,4 - 18,32\)

    \(= 55,2 : 2,4 - 18,32\)

    \(= 23 - 18,32 \)

    \(= 4,68 \)

b)  \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\)

    \(= 8,64 : 4,8 + 6,32 \)

    \(= 1,8 + 6,32\)

    \(= 8,12\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một mô tơ từng giờ chạy không còn \(0,5l\) dầu. Hỏi đem \(120l\) dầu thì mô tơ cơ chạy được nhập từng nào giờ?

Phương pháp giải:

Xem thêm: hết thương cạn nhớ lời

Tính số giờ mô tơ cơ chạy được tớ lấy số lít dầu phân tách cho tới số lít dầu hấp phụ khi mô tơ chạy \(1\) giờ.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

0,5 lít dầu: 1 giờ

120 lít dầu: ? giờ

Bài giải

Có \(120l\) dầu thì mô tơ cơ chạy được nhập số giờ là:

              \(120 : 0,5 = 240\) (giờ)

                                       Đáp số: \(240\) giờ.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tìm \(x\):

a)    \(x– 1,27 = 13,5 : 4,5\)

b)    \(x+ 18,7 = 50,5 : 2,5\)

c)    \(x\times 12,5 = 6 \times 2,5\)

Phương pháp giải:

- Thực hiện tại tính tính thành phẩm vế cần.

- Tìm x vì như thế cách:

Muốn dò la số bị trừ tớ lấy hiệu nằm trong số trừ.

Muốn dò la quá số chưa chắc chắn tớ lấy tích phân tách cho tới quá số vẫn biết.

Muốn dò la số hạng tớ lấy tổng trừ chuồn số hạng vẫn biết.

Lời giải chi tiết:

a)   \(x\;– 1,27 = 13,5 : 4,5  \)

      \(x \;– 1,27 = 3 \)     

      \(x= 3 + 1,27\)

      \(x= 4,27     \) 

b)   \(x+ 18,7 = 50,5 : 2,5   \)

      \(x + 18,7 = đôi mươi,2\)

      \(x = đôi mươi,2\; – 18,7 \)

      \(x= 1,5\) 

c)   \(x \times 12,5 = 6 \times 2,5\)

Xem thêm: lăn khử mùi đan mạch

      \(x \times  12,5 = 15\)

      \(x = 15: 12,5\)

      \(x = 1,2\)